13.2.1. Коронний розряд

магниевый скраб beletage

Взаємодія зарядів статичної електрики відбувається за відоми-ми законами електростатики. В оточуючому заряди просторі утво-рюється електричне поле певної напруженості. Якщо напруженістьелектростатичного поля перевищує деяке критичне значення, вини-кає електричний розряд з поверхні. В залежності від умов розрядможе поширюватись як вздовж зарядженої поверхні, так і і повітря-ному проміжку між протилежно зарядженими поверхнями, а такожміж об'ємами з протилежно зарядженими диспергованими тверди-ми або рідкими частинками.

При наявності на поверхні із електростатичними зарядами за-гострених кромок, виступів, лез стікання зарядів може відбуватисьу вигляді коронного розряду. На принципі коронного розряду пра-цюють, наприклад, пасивні нейтралізатори статичної електрики лі-таків під час польотів у хмарах і опадах.

Експериментально було встановлено, що суттєвий вплив здій-снює статична електрика на роботу радіоелектронного обладнання,оскільки високочастотні імпульси струму, що виникають під час ко-ронного розряду, надходять на вхід радіообладнання у вигляді сиг-налів, які порушують нормальну роботу приладів. Так, в результатістатичної електризації при струмі приблизно 10 мА радіоперешко-ди, які виникають під час коронного розряду з гострих кромок літа-ка Боїнг-747, зростають приблизно на 60...70 дБ, що може призвестидо повної втрати радіозв'язку. При струмі з коронуючого електро-статичного розрядника літака АН-24, що становить 70...80 мкА, спо-стерігалось відхилення стрілки радіокомпаса АРК-11 від дійсногокурсу приблизно на 80... 100°, яке може стати причиною авіаката-строфи.

В наземних умовах при підвищених вологості і напруженостіполя в приземному шарі атмосфери можливий коронний розряд зантен та інших елементів радіообладнання, поблизу яких утворю-ється різко неоднорідне наведене електричне поле. Це може при-звести до погіршення умов радіо прийому.

В наземних умовах під час виконання виробничих процесів врізних галузях виробництва, зокрема під час обслуговування і ре-монту автомобільної та авіаційної техніки більш суттєву небезпекустановлять стримерні та іскрові розряди з діелектричних поверхонь,а також з ізольованих заряджених металічних поверхонь.