13.2.2. Стримерний розряд

магниевый скраб beletage

Як відомо, в різко неоднорідному полі у вузькій області з висо-кою напруженістю поля виникає коронний розряд у вигляді висо-кочастотних імпульсів струму. Із збільшенням різниці потенціалівв розрядному проміжку електричне поле стає різко неодноріднимне тільки поблизу загострених електродів, а й всередині розрядногопроміжку. Лавина у вигляді електронної хмари із швидкістю рухуелектронів приблизно 2105 м/с залишає за собою позитивний про-сторовий заряд іонів, які утворюються в результаті іонізації моле-кул повітря. Швидкість іонів становить приблизно 2-103 м/с.

Під дією фотонів, що випускаються дуже іонізованою лавиною,в оточуючому газі виникають електрони, які дають початок додат-ковим лавинам. При цьому область позитивного об'ємного зарядувитягується у вигляді вузького каналу, яким безперервним потокомрухаються електрони, що вливаються в канал лавини. Такий процесназивається стримерним розрядом. Стример пересікає розряднийпроміжок і утворює між електродами провідний канал з високо іо-нізованим газом.

Імпульси стримерного розряду носять випадковий характер.Поява стримерів викликає потужні імпульси струму з амплітудоюдо 0,1 А і більше, які можуть ініціювати займання горючих сумішей,пожежі, вибухи, потужні радіоперешкоди та інші небезпечні явища.

Стримерні розряди небезпечні як в умовах польотів повітрянихсуден, так і в наземних умовах в процесах обслуговування і ремонтуавто- і авіатехніки.

Так, під час польоту в хмарах діелектричні поверхні обтічниківантен, лобове скло літаків в результаті статичної електризації мо-жуть набути потенціал в декілька десятків тисяч вольт відносномісць кріплення вказаних елементів до літака.

В результаті стримерних розрядів з лобового скла спостеріга-лись випадки пробою трансформаторів, пошкодження блоку авто-матичного керування системою обігріву скла, пошкодження по-верхні скла та інш.

Як показали наземні випробування електростатичного захистулітака АН-24, стримерні розряди з діелектричної антени радіоком-пасу АРК-11 при струмі зарядки приблизно 15 мкА призводили довідхилення стрілки радіокомпаса від дійсного курсу на 15...20°.

Стримерні розряди, що виникають між діелектричними еле-ментами конструкції радіо електричного обладнання, а також міжлюдиною і обладнанням, можуть вивести з ладу мікросхеми, напів-провідникові прилади, конденсатори та інш. Ступінь електроста-тичної небезпеки під час стриперних розрядів визначається деякоюкритичною напруженістю електростатичного поля, яка, наприклад,в плоскому розрядному проміжку в нормальних атмосферних умо-вах не повинна перевищувати приблизно 3106 В/м.

Накопичений на поверхні заряд і зумовлена цим зарядом напру-женість поля залежить від опору поверхні. На питомий поверхневийопір, в свою чергу, впливає волога і температура довкілля, чистотаобробки і ступінь забруднення поверхні. Так, при наявності на ді-електричній поверхні забруднень утворюються місцеві неоднорід-ності електричного поля, які можуть спричинити так звані ковзнірозряди, внаслідок чого на поверхні діелектрика утворюється про-відний слід, що вимагає заміни елемента конструкції.