13.2.4.Технологічна небезпека і біологічна дія електростатичного поля

магниевый скраб beletage

Окрім небезпеки, викликаної коронним, стримерним та іскро-вим розрядами, електричне поле, що виникає при статичній елек-тризації, може також суттєво впливати на характер проходженнятехнологічних процесів, створювати передумови для травматизму іаварій, погіршувати якість виробів і т.д.

Електричне поле, що виникає на поверхні виробів в результатістатичної електризації, здійснюють відштовхуючу або притягуючидію на оточуючі електрично нейтральні чи заряджені предмети.

Так, при виробництві паперу аркуші прилипають один до одно-го, притягують частинки пилу, які погіршують якість виробів. Підчас роз'єднання аркушів може відбутись іскровий розряд, якийпризводить до травматизму. У виробництві пластмас на валкахутворюються заряди, які притягують матеріал, що обробляється. Врезультаті присипання матеріалу до валків збільшується кількістьбракованих виробів.

Притягування пилу внаслідок електризації носіїв інформації вЕОМ або елементів автоматики може призвести до збоїв помилко-вим спрацюванням та іншим порушенням в роботі обчислювальнихпристроїв і засобів автоматики.

В технологічних процесах обслуговування і ремонту авіаційноїтехніки, де застосовуються матеріали, які легко електризуються,

185

особливо діелектричні покриття, синтетичні тканини, плівки, лю-дина може змушено знаходитись під дією електростатичного поляпідвищеної напруженості.

Співробітник виробничих підрозділів, в приміщеннях яких ши-роко використовуються пластика, скаржаться на головний біль, по-яву роздратування, неприємні відчуття в області серця. Як свідчатьрезультати наукових досліджень, наявність статичного заряду наполімерних покриттях кімнат супроводжується підвищенням рівнявмісту озону та окислів азоту в повітрі до значень, що перевищуютьгранично допустимі. У працюючих в сфері дії електростатичногополя при потенціалах на оброблюваних поверхнях до 12 кВ рівеньзахворюваності в 2... 3 рази вищий, ніж при відсутності поля.

На основі результатів експериментальних досліджень були роз-роблені норми допустимої напруженості електростатичного поля взалежності від часу перебування в ньому людини без засобів захисту.

Допустима напруженість електростатичного поля в кВ/м визна-чається за формулою:

 Едоп = ео/4т,

де: Т - час в годинах в інтервалі від 1 до 9. Решту часу робочогодня людина повинна знаходитись в місцях, де напруженість поля неперевищує 20 кВ/м.

13.3. Способи і засоби захисту від статичної електрики