13.3.1. Контроль електростатичних величин

магниевый скраб beletage

Рівень електризації тіла визначається кількістю зарядів статичноїелектрики і характером їх розподілу на поверхні і в об'ємі діелектрика.

У виробничих процесах виникає необхідність оцінки рівня елек-тризації з метою зниження заряду до безпечного рівня та розробкиспособів і засобів захисту від статичної електрики.

До найбільш важливих параметрів електризації відносяться: на-пруженість електричного поля зарядів статичної електрики, густинаповерхневого та об'ємного зарядів, потенціал заряджених об'єктів.

Механічний рух маси зарядженого діелектрика або з'єднання зземлею зарядженої поверхні з певною провідністю зумовлює про-ходження електричного струму.

Для вимірювання потенціалів і напруженостей електростатич-ного поля, густина поверхневого заряду застосовуються електро-статичні, динамічні та електронні електрометри (наприклад, типів"ПК-2-3А", "ШЗ-П", "ИС^П-9", "ИН^П-2", "DER" та інш.), а та-кож статичні вольтметри (наприклад, С50, С70, С95, С96, С100 таінш.).

Струми електризації звичайно вимірюються мікроамперметра-ми (наприклад, типів М96, М1690, М1692, М1400 та інш.).

Вимірювання опору поверхні об'єктів здійснюється за допо-могою мостів опору (наприклад, типів МО2, МОМ3, Е7-11, М416та інш.). Опір в рідинах вимірюється приладами (наприклад, типуЕК6-7, ЕК6-11 та інш.). Електрична ємкість об'єктів може бути ви-значена за допомогою приладів Е12-1, Е7-11, Е7-5А, МЛ4-ІАМ таінш.

Важливою характеристикою статичної електризації є час tn, напротязі якого напруженість поля зарядженої поверхні зменшуєтьсявдвоє. Для оцінки значення цього критерію необхідний безперерв-ний запис процесів зарядки і стікання заряду. З цією метою застосо-вуються самописні прилади, наприклад типу Н-37, Н-338 та інш.

Шкала оцінки антистатичних властивостей матеріалів у випад-ку використання критерію tn наведена в табл.13.1.

Таблиця 13.1Оцінка антистатичних властивостей матеріалів

Антистатичні властивості матеріалів

Значення t , c

Відмінні

< 0,5

Хороші

> 0,5...2

Помірні

> 2...10

Слабкі

> 10...100

Відсутні

> 100