13.3.3. Електростатичний захист працюючих під час і післяпосадочного обслуговування авіатехніки

магниевый скраб beletage

Під час польотів в хмарах повітряне судно (ПС) може заряджа-тись до потенціалу 1...10 млн В відносно землі.

В момент посадки відведення статичного заряду з ПС здійсню-ється за допомогою струмознімачів, які встановлюються на шасі іторкаються злітно-посадочної смуги (ЗПС) під час посадки ПС.

Якщо спрощено прийняти літак, який знижується, як один зелектродів в розрядному проміжку "провідник (подовжений еліпсо-їд) - площина", то пробивний потенціал в подібній системі електро-дів при відстані ПС від землі близько 0,4 м (що дорівнює діаметрушин) буде становити Uo = 83300 В.

Згідно з "Нормами льотної придатності" перехідний опір "ПС- ЗПС" не повинен перевищувати 107 Ом. Як показали аеродром-ні вимірювання, вказаний опір може в 10...100 разів перевищуватинормативний, що підвищує електростатичну небезпеку під час піс-ляполітного обслуговування ПС.

При мінімально допустимому потенціалі идоп =300 В, ємкостілітака Сс = 150 нФ і опорі Rc = 107 Ом безпечний час контакту пер-соналу з ПС L « 30 с.

J           без

У випадку поганого заземлення або несправних струмозніма-чів, коли Rc зростає в 10...100 разів, відповідно збільшується на 2...3порядки безпечний час, після закінчення якого можливий контактперсоналу з ПС.

Енергія розряду з ПС на землю в момент посадки

W = 0,5CcUl = 0,5 150-10"9 • 83,32-106 = 52 Дж.

Вказана енергія на декілька порядків перевищує енергію запа-лювання багатьох пароповітряних сумішей, наприклад, бензину -0,1-10-3 Дж, ацетону - 0,1510-3 Дж, нафти - 0,4610-3 та інш.

Для зниження заряду ПС до безпечного рівня необхідно передобслуговуванням ПС доторкнутись спеціальним провідником з ізо-льованою ручкою до будь-якої не пофарбованої частини ПС, а післяцього підключити ПС до стаціонарного аеродромного заземлення.

Відведення статичних зарядів з металевих поверхонь ПС ще невиключає повністю електростатичну небезпеку при його післяполіт-ному обслуговуванні, оскільки ПС містить багато діелектричних еле-ментів конструкції, які несуть великий заряд статичної електрики.194

Так, діелектричний обтічник антени радіолокатора може матипотенціал Uo до 35000 В відносно металевого каркасу. При ємкостіобтічника С° и 150-10-12 Ф, R и 10-12 Ом, t. = 714 с.

о          7 o       7 без

Поверхневий опір діелектричних елементів конструкції ПСможе бути зменшений зволоженням поверхні, застосуванням анти-статичних покриттів або армуванням діелектрика металевою сіткою.Границею, що обмежує зниження поверхневого опору обтічника ра-діоелектронного обладнання (РЕО), є вимога збереження їх радіопрозорості, яка забезпечує нормальну роботу РЕО.