13.3.4. Основні вимоги електростатичної безпекидо обладнання і обслуговуючого персоналу

магниевый скраб beletage

Для ліквідації причин утворення статичного заряду необхіднозастосовувати провідні матеріали для покриття підлоги, панелей,робочих столів, стільців, лавок, а також для взуття і одягу обслуго-вуючого персоналу.

Для зниження рівня електризації і підвищення провідності ді-електричних покриттів підлоги, столів, стільців, обладнання слідпідтримувати відносну вологість на рівні максимально допустимо-го значення, вказаного в технічній документації. Якщо висока во-логість негативно впливає на якість приладів, то рекомендуєтьсязастосовувати місцеве зволоження або створювати тимчасові абопостійні поверхневі плівки на діелектричних покриттях з питомимопором меншим 105 Ом-м. Крім того, слід фарбувати різні поверхні вприміщеннях, де існує небезпека статичної електрики, електропро-відними фарбами, лаками та емалями.

Ефективними способами підвищення провідності діелектрич-них поверхонь є застосування антистатичних матеріалів, які вво-дяться в об'єм діелектрика, обробка матеріалів поверхневоактивни-ми речовинами, формування діелектричних покриттів заземленимисітками.

Для зниження електростатичної небезпеки в приміщеннях засто-совують провідні килимки і провідні покриття на меблях, виготовле-ні з просякнутого вуглецем пластика або антистатичного матеріалу.Ці покриття звичайно заземлюються за допомогою заземлювальнихшин, які прокладаються під покриттям, не допускається забрудненняпровідних покриттів речовинами, які підвищують їх опір.

Обслуговуючий персонал повинен бути забезпечений спецодя-гом з без ворсових матеріалів, які мало електризуються. Це можебути бавовняний матеріал, просочений антистатичними розчинами.Оскільки розчини звичайно під час прання білизни вимиваються,після кожного прання білизну слід знову обробити антистатиком.Оскільки антистатики звичайно поглинають вологу з оточуючогоповітря і сприяють при цьому підвищенню електричної провідності,ефективність антистатика залежить від вологості оточуючого серед-овища.

Другий тип антистатичного матеріалу - це провідний пластик,просякнутий вуглецем. З такого матеріалу звичайно виготовляютьфартухи і нарукавники.

До матеріалів третього типу відносяться фабричні матеріали звплетеними в них екранами у вигляді дроту із нержавіючої сталі.

Загальний опір мережі розряду з одягу обслуговуючого персо-налу не повинен перевищувати 106 Ом.

Одним із найбільш ефективних засобів розсіювання елек-тричних зарядів, що накопичуються на тілі людини, є провідні(антистатичні) браслети, виготовлені у вигляді провідної смуги,яка закріплюється на зап'ясті, і пряжки, що з'єднує браслет ззаземленим провідником. Конструкція провідника повинна міс-тити послідовно з'єднаний з ним опір (106...108 Ом), який пови-нен знизити струм через людину на землю до допустимого зна-чення.

Досвід експлуатації РЕО свідчить, що суттєву електростатичнунебезпеку представляє пакувальний матеріал, в якому поставляєть-ся обладнання. В процесах упаковки-розпаковки відбувається елек-тричний розряд на ближні заземлені металеві предмети, на металевіелементи мікросхем РЕО або на людину, який спричинює пошко-дження в елементах РЕО. Для упаковки РЕО слід використовувативказані вище антистатичні матеріали.

Останнім часом розробляються матеріали, армовані металевоюсіткою. Цей спосіб зниження електростатичної небезпеки є більшефективним в порівнянні з іншими, оскільки в цьому випадку за-безпечується також екранування РЕО від електромагнітних полів.

Комплексне використання указаних методів і засобів з вра-хуванням особливостей виробничих процесів, зокрема авіа-транспортних процесів, дозволяє повністю виключити впливстатичної електризації на обслуговуючий персонал і на роботуобладнання.

Частина ІІІ. Основи техніки безпеки. Пожежна безпекаПриклади розв'язування практичних задач

Приклад 13.1. Під час ходіння вовняною доріжкою людина за-ряджається до потенціалу (кВ), який визначається виразом: U = 4- 0,058 п, де п - відносна вологість повітря в приміщенні, %.

Визначити електричну енергію розряду з людини на заземленічастини обладнання, прийнявши ємкість людини Сл = 100 ПФ. Від-носна вологість повітря становить 50 %.

Розв'язок: Потенціал електризації для п = 50 % становить:

U = 4 - 0,058-50 = 1,1 кВ.Електрична енергія розряду визначається за допомогою виразу:

W = 0,5CU2 = 0,510010-12.1,21-10® = 0,605 10-4 Дж.

Приклад 13.2. Мінімальний небезпечний потенціал идоп для ін-тегральних мікросхем становить 30 В.

Визначити безпечний час t , після якого можливий контакт

без

людини з указаними виробами. В результаті контакту з синтетич-ним одягом людина зарядилась до потенціалу Uq = 104 В.

Розв'язок: Зміна потенціалу людини з часом визначається задопомогою виразу:

U = U°exp[-t/(RC)],

де: R - перехідний опір "людина - земля", 10® Ом; С - ємкістьлюдини, 150 ПФ. Прийнявши замість U мінімально допустимий по-тенціал U можна визначити t :

доп      без

t^ = ДСІп-^- = 106 • 150 • 10"12 In— = 87 • 10"5с.

идоп    З

Література: [23], [24], [25].

Питання для самоконтролю

В чому суть процесу обміну зарядами в зоні контакту між твер-дими поверхнями?

Які механізми утворення статичної електрики в рідинах?

Як утворюються надлишкові заряди в газах і парі?

В яких приміщеннях найбільший вплив електростатичного поляна здоров'я працюючих?

Які основні небезпечні прояви статичної електрики у виробни-чих процесах?

З якою метою здійснюється оцінка антистатичних властивостейматеріалів?

Які нейтралізатори статичної електрики відносяться до пасив-них, які до активних?

Чим визначаються основні критерії електростатичної безпеки?

Які принципи закладені в основу приладів для вимірювання по-

тенціалів і напруженостей електростатичного поля?

Як впливають на здоров'я працюючих електростатичні поля під-вищеної напруженості?

Розділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки