14.1. Організація пожежної охорони

магниевый скраб beletage

Робота з організації і забезпечення пожежної безпеки на під-приємстві покладається на його керівника, а в цехах, службах,відділах і дільницях наказом керівника підприємства - на відпо-відних керівників.

Постійно діюча пожежно-технічна комісія створюється на кож-ному підприємстві і очолюється головним інженером підприємства.Комісія проводить пожежно-технічне обстеження цехів, дільницьпідприємства, розробляє заходи щодо зниження пожежної небезпе-ки окремих технологічних процесів і пожежної безпеки виробничихприміщень, обладнання, складів і всього підприємства загалом.

Пожежна охорона підприємства забезпечується добровільноюпожежною дружиною (ДПД) і бойовими розрахунками в цехах, від-ділах, змінах, що складаються із службовців та інженерно-технічнихпрацівників. З робітниками та інженерно-технічними працівниками,які влаштовуються на роботу, проводиться вступний загальний ін-структаж з пожежної безпеки на підприємстві. Первинний інструктаждля них проводиться безпосередньо на робочому місці керівником зпоказуванням прийомів праці, що забезпечують пожежну і вибуховубезпеку. Робітники, пов'язані з пожежонебезпечними речовинами іматеріалами, проходять додатково навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму з подальшою перевіркою знань.

Пожежна охорона підприємств контролюється органами Дер-жавного пожежного нагляду, Головним управлінням пожежної охо-рони Міністерства внутрішніх справ України, відділами Держав-ного пожежного нагляду, відділами внутрішніх справ, виконавчихкомітетів, міських, районних Рад народних депутатів, частинами по-жежної охорони міст, селищ міського типу і районних центрів.Державний пожежний нагляд виконує такі функції:

використовує контроль забезпечення об'єктів народного господар-ства і населених пунктів коштами на протипожежний захист, по-жежною технікою і дотримання правил і норм пожежної безпеки;

розробляє рекомендації з посилення протипожежного захистуоб'єктів народного господарства і сприяє їх реалізації;

розробляє правила пожежної безпеки будівель, споруд із заці-кавленими організаціями;

готує висновки згідно з проектами стандартів, що встановлюютьвимоги пожежної безпеки, а також стандартів і технічних умовна пожежну техніку;

контролює виконання проектними і будівельними організація-ми протипожежних вимог;

в складі державних комісій приймає в експлуатацію підприєм-ства, будівлі і споруди; бере участь у розв'язанні питань органі-зації пожежної охорони об'єктів народного господарства;

веде пропаганду з питань боротьби з пожежами.Пожежно-профілактична робота на підприємстві проводиться:

керівним складом воєнізованої та професійної пожежної охорони;

членами добровільних пожежних дружин і пожежниками нагромадських засадах;

уповноваженими штатними особами, відповідальними за по-жежну безпеку;

членами пожежно-технічних комісій.

Організація, проведення пожежно-профілактичних заходів іконтроль за дотриманням протипожежного режиму покладені накерівників служби підприємств. Керівники служби зобов'язані:

встановити на кожному об'єкті служби відповідний протипо-жежний режим і зобов'язати суворо дотримуватися його всімапрацівниками служби;

вжити заходів щодо негайної ліквідації виявлених недоліків зпожежної безпеки і забезпечити інструктаж з пожежної безпекидля всіх робітників і службовців;

проводити постійну роз'яснювальну роботу з питань пожежноїбезпеки.

Випадки виникнення пожежі ретельно аналізуються комісією,що призначається керівником підприємства. На основі матеріаліврозслідування розробляються профілактичні протипожежні заходи.

Протипожежний режим - комплекс встановлених норм пове-дінки людей, правил виконання робіт і експлуатації об'єкта, спрямо-ваних на забезпечення його пожежної безпеки.

Пожежна профілактика - комплекс організаційних і техніч-них заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей, на запо-бігання пожежі, обмеження її поширення, а також створення умовдля успішного гасіння пожежі.

Пожежна профілактика буде ефективною, якщо постійно ведеть-ся дослідження пожежної небезпеки об'єктів, приміщень і процесів.