14.3.1. Пожежний захист

магниевый скраб beletage

Система пожежного захисту - це комплекс організаційних заходів

і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпеч-них чинників пожежі і обмеження матеріальних збитків від неї.

Пожежний захист на підприємствах забезпечується рядом заходів:

застосуванням, по можливості, негорючих і важкогорючих речо-вин і матеріалів замість пожежо-небезпечних;

обмеженням числа горючих речовин та їх раціональним розмі-щенням на території підприємства;

ізоляцією горючого середовища. Це забезпечується одним абодекількома з таких засобів: максимальною механізацією і авто-матизацією процесів зливу палива, перекачування, фільтрації,наповнення паливозаправників; установкою пожежонебезпеч-ного обладнання в ізольованих приміщеннях (насосне облад-нання) або на відкритих майданчиках; застосуванням пристроївзахисту виробничого обладнання з пожежонебезпечними речо-винами від пошкоджень і аварій. На підприємствах захист об-ладнання проводиться облаштуванням огорож і прокладкоютрубопроводів способами, що виключають можливість їхньогоушкодження в процесі експлуатації. З цією ж метою територіїпідприємств обладнують знаками безпеки;

запобіганням поширенню пожежі, яке забезпечується: обла-штуванням протипожежних розривів, захисних санітарних зон,протипожежних стін і дверей з встановленою у БНіП вогнестій-кістю; облаштуванням аварійного відключення і перемиканняапаратів і комунікацій, наприклад, автоматичне відключеннянасосів при досягненні граничних рівнів палива, автоматичнеприпинення наповнення паливозаправників; застосуванням за-собів, що запобігають або обмежують розлив і розтікання рідинпри пожежі;

застосуванням засобів пожежогасіння, що обмежують розмірипожежі і забезпечують її гасіння. З цією метою необхідно, на-самперед, визначити: допустимі і недопустимі для гасіння по-жежі види засобів пожежогасіння; кількість, форму, розміщенняі вміст первинних засобів пожежогасіння - вогнегасники, аз-бестові і грубошерстні полотна, ящики з піском, бочки з водою;джерела і засоби подачі води для пожежогасіння; швидкість на-рощування подачі засобів пожежогасіння на місце горіння задопомогою систем пожежогасіння; види, кількість, швидкістьі продуктивність установок, що подають повітряно-механічнупіну до місця пожежі; місця для розміщення стаціонарних уста-новок пожежогасіння і генераторів високократної піни, тимчасо-вих трубопроводів для подачі розчинів та інших засобів гасінняпожежі; порядок профілактичного огляду і поточного ремонтустаціонарних і пересувних установок пожежогасіння;

застосуванням конструкцій об'єктів з регламентованими меж-ами вогнестійкості і горючості. Межі вогнестійкості конструк-цій вибирають так, щоб вони не втрачали свої несучі і захищаючіфункції до повної евакуації людей або на весь час перебування їхв місцях колективного захисту. Визначають вогнестійкість кон-струкцій, не враховуючи гасильної дії засобів пожежогасіння впроцесі пожежі;

евакуацією людей. Вона повинна завершуватися до появи гра-ничнодопустимих рівнів небезпечних чинників пожежі, що вста-новлюються санітарними нормами і стандартами. З цією метоювстановлюють розміри, кількість і відповідне конструктивне ви-конання виходів, сходових маршів, евакуаційних шляхів і забез-печують безперешкодне просування людей по цих шляхах;

застосуванням засобів колективного та індивідуального захистулюдей. Вони забезпечують безпеку людей протягом всього часудії небезпечних і шкідливих чинників пожежі. Колективний таіндивідуальний захист здійснюється в тих випадках, коли еваку-ація людей ускладнена або є недоцільною. Засоби індивідуаль-ного захисту застосовуються бійцями пожежних команд;

протидимним захистом, який виключає можливість задимленнясховищ колективного захисту людей і шляхів евакуації їх про-тягом всього часу евакуації;

застосуванням засобів пожежної сигналізації і засобів сповіщен-ня про пожежу.