14.3.2. Пожежна безпека будівель і споруд

магниевый скраб beletage

Вогнестійкість будівель і споруд визначається межею вогнестій-кості та групою займистості окремих елементів.

Межа вогнестійкості - час (в годинах або хвилинах) від по-чатку вогневого стандартного випробування зразків до виникненняодного з граничних станів елементів і конструкцій.

На підприємстві будівлі і споруди поділяються на п'ять ступеніввогнестійкості, які встановлюються залежно від межі вогнестійкостіокремих частин будівлі або споруди і груп займистості матеріалів.

Вогнестійкість (ступінь) всієї будівлі значно знижуються, якщомежа вогнестійкості однієї з основних елементів будівлі є невели-кою. Ступінь вогнестійкості металевих опор можна збільшувати,захищаючи (облицьовуючи) їх негорючими матеріалами (цеглою,бетоном, гіпсовими матеріалами, штукатуркою). Необхідна ступіньвогнестійкості всієї будівлі або окремих її частин, розділених проти-пожежними стінами, встановлюється з урахуванням найбільш по-жежонебезпечного об'єкта (приміщення).

Згідно з вимогами діючих стандартів будівлі і споруди, що зво-дяться на території хімічних підприємств, склади нафти і нафтопро-дуктів, повинні бути не нижчими за II ступіню вогнестійкості.

Протипожежні перешкоди передбачаються під час проекту-вання і зведення будівель і споруд. Вони перешкоджають поширен-ню вогню, захищають суміжні конструкції від дії теплових променівполум'я і передачі тепла до других частин будівлі в результаті те-плопровідності. До таких перешкод належать: протипожежні стіни івсілякі негорючі стіни і перекриття, а також протипожежні двері,розриви між резервуарами і будівлями.

Протипожежна стіна повинна перетинати у вертикальнійплощині всі горючі і важкогорючі елементи будівлі, перекриття, ліх-тарі і виступати над горючою покрівлею не менш ніж на 0,6 м, а надважкогорючими покрівлями не менше, ніж на 0,3 м (рис.14.2).

Відповідно до вимог технологічного процесу протипожежні сті-ни тільки в крайньому випадку прорізаються вентиляційними ка-налами, отворами. При перетині протипожежних перешкод різнимикомунікаціями зазори між перешкодами і комунікаціями повиннізакладатися наглухо будівельним розчином.

В протипожежних стінах отвори, які розділяють вибухонебез-печні приміщення, герметизуються за допомогою сальникових при-строїв. Протипожежні стіни - один з найнадійніших видів протипо-жежних перешкод, особливо, коли вони глухі, без отворів.

Протипожежні двері розміщені у внутрішніх протипожежнихстінах, повинні мати межу вогнестійкості не меншу 1 год. Найпро-стіша конструкція протипожежних дверей - дерев'яні полотнищатовщиною 30-40 мм, обшиті покрівельним залізом по азбестовомулисту товщиною 5-7 мм. Протипожежні двері роблять такими, щобвони закривалися самостійно (рис.14.3). При виникненні пожежілегкоплавкий замок 1, той, що утримує вантаж 4, руйнується, і две-рі 3 під дією ваги вантажу і тросу 2 автоматично закриваються.

Наприклад, сполучення між приміщенням насосної станції івузлом засувок на підприємстві здійснюється через дверний отвір,в якому повинні бути протипожежні двері, що закриваються само-стійно, з межею вогнестійкості 0,75 г. Двері повинні бути в двернихотворах, в протипожежних стінах між розливними, розфасовочни-ми, роздавальними, насосними та іншими приміщеннями складунафти і нафтопродуктів, об'єднаними в будівлі для зберігання на-фтопродуктів в тарі.