1.3. Державне управління охороною праці

магниевый скраб beletage

Державне управління охороною праці здійснюють: Кабінет Мі-ністрів України; спеціально уповноважений центральний орган ви-конавчої влади з нагляду за охороною праці; міністерства та іншіцентральні органи виконавчої влади; Рада міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцево-го самоврядування. .

Кабінет Міністрів України:

забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

подає на затвердження Верховною Радою України загальнодер-жавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та ви-робничого середовища;

спрямовує і координує діяльність міністерств, інших централь-них органів виконавчої влади щодо створення безпечних і здо-рових умов праці та нагляду за охороною праці;

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охо-рони праці.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств вгалузі охорони праці;

розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення ста-ну безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участюпрофспілок;

укладають з відповідальними галузевими профспілками угоди зпитань поліпшення умов і безпеки праці;

беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правовихактів з охорони праці;

організовують навчання і перевірку знань з охорони праці;

створюють, якщо потрібно, аварійно-рятувальні служби, а такожздійснюють їх діяльністю керівництво, забезпечують виконанняінших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері ряту-вальної справи;

здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на під-приємствах галузі.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчоївлади з питань праці та соціальної політики забезпечує проведеннядержавної експертизи умов праці із залученням служб санітарногоепідеміологічного нагляду спеціально уповноваженого центральногооргану виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, визначає порядокта здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місцьщодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла-ди з нагляду за охороною праці:

здійснює комплексне управління охороною праці на державно-му рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснюєконтроль за виконанням функцій державного управління охо-роною праці, міністерствами, Радою міністрів Автономної Рес-публіки Крим, місцевими державними адміністраціями та орга-нами місцевого самоврядування;

розробляє за участю міністерств, інших центральних органів ви-конавчої влади, Фонду соціального страхування від нещаснихвипадків, всеукраїнських об'єднань роботодавців та профспілокзагальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища і контролює її виконання;

здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує пра-вила, норми, положення, інструкції та інші нормативно-правовіакти з охорони праці або зміни до них;

координує роботу міністерств, Ради міністрів Автономної Рес-публіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів міс-цевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підприєм-ницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничогосередовища;

бере участь у міжнародному співробітництві та в організації ви-конання міжнародних договорів, згода на обов'язковість якихнадана Верховною Радою України, з питань безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища.

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим органом вико-навчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції,є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими цен-тральними органами виконавчої влади, Радою міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, місцевими державними адміністраціями, органа-ми місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами,які відповідно до законодавства використовують найману працю.