14.4.1. Вибухопопередження

магниевый скраб beletage

Попередити виникнення вибуху можна шляхом виключенняможливості утворення вибухонебезпечного середовища і виникнен-ня джерела ініціювання вибуху.

Попередження утворенню вибухонебезпечного середовища і за-безпечення в повітрі виробничих приміщень вмісту вибухонебезпеч-них речовин, нижчого від нижньої концентраційної межі запалення зурахуванням коефіцієнта безпеки на підприємствах досягається:

застосуванням герметичного обладнання насосних станцій ітрубопровідних комунікацій;

застосуванням робочої вентиляції сховищ нафтопродуктів втарі, використанням лабораторій;

відведенням і видаленням вибухонебезпечних середовищ;

контролем складу повітряного середовища, наприклад, у спо-рожнених резервуарах перед виконанням ремонтних робіт все-редині резервуара.

Запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища всереди-ні технологічного обладнання складів нафти і нафтопродуктів за-безпечується:

герметизацією апаратів, насосів, фільтрів;

підтримкою складу і параметрів середовища поза областю їхньо-го запалення. Наприклад, в резервуарі концентрація парів пали-ва або бензину є вищою від верхньої межі запалення і тому вонане є вибухонебезпечною;

застосуванням інгібуючих хімічно активних і флегматизуючихдобавок;

конструктивними і технічними рішеннями, що застосовуютьсяпри проектуванні технологічних процесів прийому, зберігання івідпускання паливно-мастильних матеріалів, а також виробни-чого обладнання і пристосування.

Запобігання виникненню джерела ініціювання вибуху забезпечу-ється:

обмеженням робіт з вогнем на території підприємства;

запобіганням нагріву насосів, трубопроводів до температури са-мозаймання вибухонебезпечного середовища;

застосуванням засобів, що понижують тиск у фронті ударної хвилі;

застосуванням матеріалів, що не створюють при співударі іс-кор, здатних ініціювати вибух вибухонебезпечного середовища,наприклад, під час зачистки резервуарів застосовується інстру-мент, що не висікає іскор при ударах;

застосуванням засобів захисту від іскріння атмосферної і ста-тичної електрики, блукаючих струмів, струмів замикання сило-вих і освітлювальних мереж складів нафти і нафтопродуктів;

застосуванням вибухозахищеного обладнання;

застосуванням швидкодіючих засобів захисного відключенняможливих електричних джерел ініціювання вибуху;

обмеженням потужності електромагнітних та інших тепловихвипромінювань;

усуненням небезпечних теплових виявів хімічних реакцій, на-приклад, самозагоряння пірофорних речовин в цистернах придії на них кисню повітря.