14.4.2. Вибухозахист

магниевый скраб beletage

Запобігання впливу на працівників небезпечних і шкідливих ви-робничих чинників, що виникають внаслідок вибуху, та збереженняматеріальних цінностей забезпечується:

встановленням мінімальних кількостей вибухо-небезпечнихречовин, що застосовуються в технологічних процесах на під-приємствах в лабораторіях, розливних, роздавальних пунктах, взливних ємкостях та нафто-уловлювачах;

використанням вогнеогороджувачів в дихальних клапанах резер-вуарів для зберігання бензинів та палив, а також гідрозатворів;

використанням обладнання, розрахованого на тиск вибуху;

розміщенням ділянок зварювальних робіт під час ремонту об-ладнання складів ПММ в окремих приміщеннях;

улаштуванням запобіжних мембран і клапанів, що запобігаютьруйнуванню обладнання під час вибуху, шляхом аварійногоскидання тиску;

застосуванням швидкодіючих відсікаючих і зворотних клапанів,активних систем придушення вибуху і засобів попереджуваль-ної сигналізації.

Профілактичні заходи. .Організаційні та організаційно-технічні заходи щодо забезпечення вибухобезпеки повинні бути на-правлені на такі цілі:

організацію навчання, інструктажу і допуску інженерно-технічногоперсоналу до робіт у вибухонебезпечних приміщеннях;

розробку інструкцій, технології прийому, зберігання і відпус-кання паливно-мастильних матеріалів;

контроль за дотриманням встановлених режимів технологічнихпроцесів, правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії тапожежної безпеки;

організацію гасіння пожеж і аварійно-рятувальних робіт.