14.5. Категорії виробництв з точки зору пожежо-вибухонебезпеки

магниевый скраб beletage

Промислові виробництва поділяються на п'ять категорій (А, Б,В, Г, Д) залежно від вибухової, вибухопожежної і пожежної небез-пеки речовин, що застосовуються, і матеріалів.

Категорія А. До неї належать вибухопожежонебезпечні вироб-ництва із застосуванням таких речовин: горючих газів, нижня межавибуховості яких 10/ і менше; рідин з температурою спалаху парівдо 28 °С включно за умови, що вказані гази і рідини можуть утво-рювати вибухонебезпечні суміші в об'ємі, що перевищує 5 % об'єму

227

приміщення; речовин, здатних вибухати і горіти при взаємодії з во-дою, киснем повітря або одна з одною.

Категорія Б. До цієї категорії належать вибухо-пожежонебезпечні виробництва з використанням: горючих газів,нижня межа вибуховості яких більша за 10 %; рідин з температуроюспалаху пари вищою за 28 °С до 61 °С включно; рідин, нагрітих заумов виробництва до температури спалаху і вище; горючого пилуабо волокон, нижня межа вибуховості яких 65г/м3 і менша до об'ємуповітря за умови, що вказані гази, рідини та пил можуть утворювативибухонебезпечні суміші в об'ємі, що перевищує 5 % об'єму примі-щення.

Категорія В. До неї належать пожежонебезпечні виробництваіз застосуванням: рідини з температурою спалаху парів вищою за61°С; горючого пилу або волокна, нижня межа вибуховості якихбільша за 65 г/м3 до об'єму повітря; речовин, здатних горіти тількипри взаємодії з водою, киснем повітря або одна з одною; твердих зго-ряємих речовин і матеріалів.

Категорія Г. Виробництва, пов'язані з обробкою вогнетривкихречовин і матеріалів в гарячому, розжареному або розплавленомустані, процес обробки яких супроводжується виділенням промене-вого тепла, іскор і полум'я, спаленням або утилізацією твердих, рід-ких і газоподібних речовин.

Категорія Д. Це виробництва, пов'язані з обробкою вогнетрив-ких речовин і матеріалів в холодному стані.

Виробничі приміщення і зовнішні установки (в яких експлуату-ються електроустановки) розміщені поза приміщенням відкрито чипід навісом за сітчастими або гратчастими огорожами.

Правилами облаштування електроустановок ПУЕ-86 підприєм-ства поділяються за вибухонебезпекою на класи вибухонебезпечнихзон. Клас вибухонебезпечної зони, відповідно до якого добираєтьсяенергоустаткування, визначають технологи спільно з фахівцями-електриками проектної або експлуатуючої організації.

Вибухонебезпечна зона: приміщення чи обмежений простір вприміщенні або зовнішній установці, в яких є або можуть утворити-ся вибухонебезпечні суміші.

Визначаючи клас зони, враховують такі умови: якщо вибухоне-безпечна суміш займає об'єм більший за 5 % усього вільного об'ємуприміщення, тоді весь об'єм приміщення вважають вибухонебезпеч-ною зоною; якщо суміш займає 5 % або менше від вільного об'ємуприміщення, то вибухонебезпечною вважається зона в приміщенніна відстані 5 м по вертикалі і горизонталі від технологічного апара-ту, з якого можливе виділення горючих газів або парів ЛЗР. Об'ємприміщення за межами зони не вважається вибухонебезпечним .

Зони класу B-I розташовані в приміщеннях, в яких виділяютьсягорючі гази або пари ЛЗР в таких кількостях і з такими властивос-тями, що вони можуть утворити з повітрям вибухонебезпечні сумі-ші при нормальних режимах роботи, наприклад, при зберіганні абозливі, наливі, переливанні ЛЗР і ГЖ, що знаходиться у відкритихємкостях.

Зони класу В^а розташовані в приміщеннях, де при дотриманнітехнологічного режиму вибухонебезпечні суміші горючих газів абопарів з повітрям або іншими окислювачами не утворюються. Вибу-хонебезпечні суміші виникають тільки внаслідок аварії або несправ-ностей.

Зони класу B-16 розташовані в приміщеннях, що належать дозон класу В-Іа. Вони відрізняються однією з особливостей: горючісуміші мають високу нижню концентраційну межу запалення (15%і більше) і різкий запах, причому концентрації сумішей не вищі заГДК; приміщення виробництв, пов'язаних із звертанням газоподіб-ного водню, в яких утворення вибухонебезпечної суміші обсягом,що перевищує 5 % вільного приміщення за умов технологічногопроцесу, виключається; вибухонебезпечна зона утворюється тількиу верхній частині приміщення.

Зони класу b-16 належать зони лабораторій та інших примі-щень, де горючі гази і ЛЗР виділяються в кількостях, недостатніхдля утворення вибухонебезпечної суміші в зоні, що займає більшеза 5 % від об'єму вільного приміщення і в яких робота з ЛЗР і горю-чими газами ведеться без застосування відкритого вогню. Якщо жробота з ГЖ і ЛЗР ведеться у витяжних шафах або під витяжнимипарасольками, то ці зони не є вибухонебезпечними.

Зони класу В-h - простори у зовнішніх установках: технологіч-них установках, в яких містяться ЛЗР і горючі гази; наземних і під-земних резервуарах з ЛЗР або горючими газами; естакадах для зливуі наливу ЛЗР; відкритих нафтоуловлювачах, ставках-відстійниках зплаваючою нафтовою плівкою.

До зон класу В-h належать також простори: технологічного об-ладнання з горючими газами і ЛЗР; у отворів за зовнішніми огоро-жами приміщень з вибухонебезпечними зонами класів B-I, В-Іа і

B-II; в місцях викиду повітря з вентиляційних систем приміщень звибухонебезпечними зонами будь-яких класів.

Вибухонебезпечною зоною класу В-Іг для зовнішніх вибухоне-безпечних установок прийнято вважати зону по горизонталі і вер-тикалі на відстані:

0,5 м від отворів за зовнішніми огорожами приміщень з вибухо-небезпечними зонами класів B-I, B-Ia, B-II;

3 м від закритого технологічного апарату, що містить ЛЗР і го-рючі гази, від запірної арматури і фланцевих з'єднань трубопро-водів для горючих газів і ЛЗР, а також від витяжного вентиля-тора, встановленого зовні приміщення (на відкритому повітрі),для видалення повітря із приміщень з вибухонебезпечними зо-нами будь-якого класу;

5 м від пристроїв для викиду горючих газів і парів із запобіжнихі дихальних клапанів резервуарів, ємкостей та технологічногообладнання з ЛЗР і горючими газами, а також від пристроїв,розташованих на захищаючих конструкціях будівель, для відве-дення повітря з витяжної вентиляції приміщень з вибухонебез-печними зонами будь-якого класу;

8 м від резервуарів, в яких зберігаються ЛЗР або горючі гази, атакож в межах обвалованої біля резервуара площі;

20 м від місця відкритого зливу і наливу для естакад з відкритимзливом і наливом ЛЗР.

Естакади із закритими зливно-наливними пристроями, а такожестакади і опори під трубопроводи для горючих газів і ЛЗР не на-лежать до вибухонебезпечних зон.

Зони класу B-IIрозташовані в приміщеннях, в яких виділяють-ся перехідні у зважений стан горючі пил або волокна в такій кіль-кості і з такими властивостями, що вони здатні утворити з повітрямвибухонебезпечні суміші при дотриманні технологічного режимуроботи.

Зони класу В-Па розташовані в приміщеннях, де вибухо-небезпечні суміші пилу і волокон утворюються тільки у зв'язкуз аваріями і несправностями в роботі технологічного обладнання(табл.14.2).

Таблиця 14.2

Клас зони приміщення суміжного з вибухонебезпечною зоною

Клас вибухо-небезпечноїзони

Клас зони приміщення, відділеного від суміжного з ви-бухонебезпечною зоною

стінкою з дверима

стінкою без отворів чи зотворами, обладнанимитамбур-шлюзами

B-I

B-Ia

Не вибухо- і непожежо-небезпечна

B-Ia

B-I6

Те саме

B-I6

Не вибухо- і непожежо-небезпечна

Те саме

B-II

B-Ia

 

B-IIa

Не вибухо- і непожежо-небезпечна

Те саме

Такі приміщення розділяються протипожежними стінами з ме-жею вогнестійкості не меншою за 1 год. і передбачаються виходибезпосередньо назовні. У дверних отворах цих стін встановлюютьсяпротипожежні двері, що зачиняються самі, з межею вогнестійкості0,75 год. і пороги з пандусами висотою 0,15 м. Двері відчиняютьсяубік менш небезпечного приміщення.

Приміщення і зовнішні установки, в яких використовуютьсяабо зберігаються горючі речовини поділяються за рівнем пожежноїнебезпеки на класи пожежонебезпечних зон (табл.14.3).

Зони класу П-I розташовані в приміщеннях, де використовуютьсяабо зберігаються горючі рідини з температурою спалаху парів вищою за61 °С. Зони класу П-IIзнаходяться в приміщеннях, в яких виділяютьсягорючі пил або волокна, з нижньою концентраційною межею запаленнябільшою за 65 г/м3 до об'єму повітря в приміщенні. Зони класу П-IIaрозташовані в приміщеннях, в яких містяться тверді горючі речовини.

Межі і клас пожежонебезпечних зон конкретних цехів, об'єктів,технологічних процесів визначаються технологами спільно зфахівцями-електриками проектної або експлуатуючої організації.Рівень пожежо- і вибухонебезпеки залежить від горючих рідин, щозастосовуються, можливих коливань температури повітря в зоніутворення вибухонебезпечних концентрацій, меж вибуху горючихсумішей, що утворюються.

Основи охорони праці14.6. Евакуація людей із зони пожежі

Під час проектування та будівництва виробничих підприємств по-трібно передбачати шляхи безпечної евакуації людей із зони пожежі.

Евакуація людей під час пожежі - це вимушений процес виве-дення людей із зони, де є можливість впливу на них небезпечнихчинників пожежі.

Умовами необхідними, які забезпечують ефективну евакуацію,є: мінімальний час, за який можна залишити приміщення при по-жежах, аваріях; найкоротша відстань від місця аварії до виходу на-зовні; безпечний шлях проходження людей до виходу.

Під час евакуації на шляху виведення людей не повинно бутипандусів з крутизною підйому більшою за 1/5 гвинтових сходів, по-рогів та інших перешкод, які можуть спричинити падіння людей.

Таблиця 14.3

Класи пожежонебезпечних зон на об'єктах підприємств

и

О

в

н

еще

§ S

е

^ І-ч

е °

к w

а

CO

£ N

ох

б

ипи mс ея \о

Ч Щ^ к

О'єкт або приміщення

а "

a ч

К zoft

S ^Я >'

° с

со ^

м rt

он

ан

N

еN .5

2

ом ^

щ 4-І

к 00

CO

ч^си'ОЮ°

S кл

в

іярі

о

ета

Категорія складу

III

I, II

III

I, II

А

В-1г

+

+

+

Резервуарний парк для авіапалив

А

В-1г

+

Резервуарне сховище спецрідин

В

П-ІІІ

+

+

Резервуарнии парк для авіа-мастил

А

B-Ir

+

+

Зливний стояк для авіапалив

А

B-Ir

+

+

Зливна естакада для авіапалив

А

В-!г

+

Пункт роздачі авіапалив в ТЗ ізлива відстою

В

П-III

+

+

Зливний стояк для авіамастил

Продовження табл. 14.3

Приміщення фільтра-ціонноїдля авіапалив

А

В-Іа

+

-

-

+

Приміщення насосної для пере-качування авіапалив

А

В-Іа

+

-

-

+

Перекачування авіамастил

В

П-І

-

-

+

+

Тарний склад ГСМЛабораторія ГСМ

АВ

В-ІаП-І

+

-

++

-

Бойлерна для підігріву авіамастил

В

П-І

-

-

+

-

Приміщення з резервуарамиавіамастил

В

П-І

-

-

+

-

Нафтовловлювач

А

В-Іа

-

-

+

-

Приміщення для стоянки і зберіган-ня заправних агрегатів систем ЦЗС

В

В-Іа

-

-

+

+

Територія складу

-

-

-

-

Охорон-на сигна-лізація

Двері, ворота і проходи вважаються евакуаційними, якщо вониведуть з приміщень:

першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вес-тибюль, сходову клітку;

будь-якого поверху, крім першого, в коридор або прохід до сходовоїклітки або в сходову клітку, що має вихід безпосередньо назовні абочерез вестибюль, відділений від коридорів перегородками з дверима;

в сусідні приміщення на тому ж поверсі, що забезпечені вище-названими виходами.

Евакуаційних виходів з допоміжних будівель або приміщеньповинно бути не менше двох.

Ширина маршів і площадок на сходах, коридорів, переходів міжбудівлями, проходів і дверей для евакуації людей повинна відпові-дати розрахункам, але не бути меншою від таких величин, м:

маршів і майданчиків сходів - 1,2;

коридорів і переходів між будівлями - 1,0;

проходів - 1,4;

дверей - 0,8 м.

Ширина зовнішніх дверей на сходових клітках не повинна бутименшою від ширини маршу сходів, а сходових маршів і площадок насходах - не більше 2,4 м.