15.1. Гасіння пожеж і вогнегасильні речовини

магниевый скраб beletage

Гасіння пожежі в початковій стадії її виникнення залежить відправильного вибору способів і засобів гасіння пожежі, вогнегасиль-них речовин та уміння їх застосовувати. Гасіння пожежі залежітьтакож від оперативності засобів зв'язку, сигналізації та пуску стаці-онарних вогнегасильних установок і систем.Пожежа припиняється за таких умов:

ліквідації горючої речовини в зоні горіння або зниженні її кон-центрації;

зниженні процентного вмісту кисню в зоні горіння до меж, прияких горіння стає неможливим;

зниження температури горючої суміші до температури нижчоїза температуру спалахування, коли горіння припиняється.Зупинення горіння досягається різними способами і прийомами

гасіння пожеж. Для виконання першої умови горіння видаляють го-рючі речовини із зони горіння, розбавляють горючу рідину чи сумішрозпиленою водою, парою, інертним газом.

Реалізація іншої умови зупинення горіння те приміщення, все-редині якого виникла пожежа, щільно зачиняють, запобігаючи про-никненню в зону горіння повітря кисню ззовні, внаслідок чого про-дукти горіння у цьому приміщені, скупчуючись, знижують вмісткисню, який до того ж і вигорає в зоні горіння до межі, при якій го-ріння припиняється. Потім після цього вводять в область горіннявогнегасильні речовини:

вуглекислий газ;

водяну пару;

інертні гази;

вихлопні гази двигунів внутрішнього згорання;

покривають поверхню рідини, що горить, хімічною абоповітряно-механічною піною;

накривають предмети, що горять, азбестовими або повстянимипокривалами, котрі перешкоджають потраплянню кисню пові-тря до палаючих предметів.

Зниження температури горючої суміші - третя умова зупинен-ня горіння виконується шляхом охолодження зони горіння водою,повітряно-механічною піною, вуглекислотою або перемішуваннямгорючої суміші (наприклад, великої маси палаючих рідин ).

Пожежу гасять, зазвичай у переважній більшості випадків, де-кількома способами одночасно. Скажімо, розпилена вода охоло-джує зону горіння, а її пари знижують концентрацію кисню над по-верхнею палаючої рідини.

Гасять пожежі вогнегасильними засобами та їх поєднаннями.Вогнегасильні речовини на підприємствах використовують таки якводу, повітряно-механічну та хімічні піни, вуглекислоту, галоїдову-глеводні поєднання, вогнегасильні порошки, а також їх комбінованіпоєднання.

Вогнегасильна речовина - речовина, що має фізико-хімічнівластивості, котрі дозволяють створювати умови для припиненнягоріння.

Пожежне водопостачання - комплекс інженерно-технічнихспоруд, призначених для огородження і транспортування води, збе-рігання її запасів і використання їх для пожежегасіння.

По-перше, вода дуже широко використовується як вогне-гасильна речовина, тому що має більшу теплоємкість порівняноз іншими вогнегасильними речовинами. Так, при нагріванні до100 °С і випаровуванні 1 л води із зони горіння поглинається 2,68МДж тепла і утворюється 1700 л пари. Розпилену воду нарівні зповітряно-механічною піною можна застосовувати для гасіння по-жеж в резервуарах з темними нафтопродуктами. Ефект гасіння прицьому складається переважно з охолоджування поверхні рідини,що горить, до температури, нижчої за температуру її спалахування.Потрапляючи в полум'я, краплі води випаровуються, забезпечуючизниження температури зони горіння. Більш великі краплі охоло-джують поверхню палаючої рідини, що знижує швидкість випаро-вування її а, отже, зменшує концентрацію пари над палаючою по-верхнею і призводить до припинення горіння.

Вода використовується на підприємствах для охолоджуваннягорючих сумішей при їх горінні, а також і для приготування хімічноїта повітряно-механічної піни. На підприємствах, з наземними ре-зервуарами зі стаціонарним дахом або з понтоном при висоті стінокбільше за 12 м обладнуються стаціонарними установками водяногоохолодження. Вода для їх охолодження при пожежі подається покільцевому протипожежному водопроводу, прокладеному навколорезервуарного парку. Стаціонарна установка охолоджування ре-зервуара конструктивно являє собою горизонтальний кільцевийтрубопровід з пристроєм для розпилення води, з використаннямперфорації, спринклерних або дренажних головок, розміщених уверхній частині резервуара і сполучених за допомогою сухих сто-яків і горизонтальних трубопроводів з мережею протипожежноговодопроводу.

У стаціонарної установки передбачається подача води за допо-могою засувок з ручним приводом на охолоджування всієї поверхнірезервуара або будь-якої її чверті.

Якщо резервуари висотою до 12 м і підземні резервуари місткіс-тю більшою за 400 м3, тоді вони охолоджуються за допомогою пере-сувних установок пожежних стовбурів, що приєднуються пожежни-ми рукавами до гідрантів мережі протипожежного водопроводу.

Запас води для гасіння пожеж, оптимальний, обчислюють згідноз витратою води для гасіння найбільшого резервуара в паренні абозалізничної естакади, або беруть найбільшу сумарну витрату водидля зовнішнього і внутрішнього пожежегасіння однієї з будівель натериторії підприємства.

Витрату води на гасіння пожежі потрібно визначати, виходячи зінтенсивності подачі розчину (94 % води і 6 % піноутворювача).

При гасінні нафтопродуктів з температурою спалахуванняпарів 28 °С і нижче розрахункова інтенсивність подачі розчинуповинна бути 0,08 л/хв, а при гасінні нафти та інших нафтопро-дуктів - 0,05 л/хв на 1 м2 поверхні випаровування нафти і нафто-продуктів. Розрахунковий час гасіння пожежі потрібно приймати10 хв.

Об'єм піноутворювача приймається рівним трикратній витратійого на одну пожежу. Витрати води, необхідної для охолоджуван-ня наземних резервуарів, приймають для резервуара, що горить -0,5 л/с на 1 м довжини кола резервуара і для сусідніх - 0,2 л/с на 1м розрахункових довжин кола, приймаючи за розрахункову довжи-ну1/2 довжини кола резервуара.

Повітряно-механічна піна виходить за допомогою повітряно-пінних стовбурів, генераторів піни ГП і пінних зрошувачів з воднихрозчинів (4-6 %) піноутворювача ПО-1, ПО-1Д, ПО-1А, ПО-1С.Піна застосовується для гасіння горючих рідин, не розчинних у воді.Вогнегасильні властивості повітряно-механічної піни визначаютьсякратністю, стійкістю, дисперсністю і в'язкістю.

Відношення об'єму піни до об'єму розчину, з якого вона виготов-лена це кратність піни. За допомогою повітряно-пінних стовбурівотримують піну низької кратності (до 10), з допомогою генераторівпіни - середньої кратності (до 200) і високої кратності (200^1000).

Повітряно-механічної піни вогнегасильна властивість поля-гає в тому, що вона, по-перше, охолоджує зону горіння, по-друге,ізолює зону горіння від горючої речовини, що перешкоджає над-ходженню парів горючої речовини в зону горіння. Головну рольу вогнегасильній дії піни відіграє фактор ізоляції зони горіння.Успіх гасіння пожежі піною залежить і від інтенсивності подачі їїв зону горіння.

При гасінні різних горючих рідин і пожеж в закритих об'ємах(будівлі, шахти) останнім часом застосовують повітряно-механічнупіну підвищеної кратності, яку отримують при навмисному на-гнітанні повітря в піногенератор. При такій кратності знижуєтьсявитрата води, а піна може застосовуватися як засіб об'ємного вогне-гасіння. Однак, чим вищою є кратність піни, тим вона є менш стій-кою.

Інертні гази - азот, аргон, а також вуглекислий газ, димові тавідпрацьовані гази.

Вогнегасильна дія газів полягає в розбавленні повітря і знижен-ні концентрації кисню в зоні горіння до такого значення, при якомугоріння продовжуватися не може.

При гасінні вуглекислим газом (вуглекислотою), крім того,відбувається інтенсивне охолоджування зони горіння. При виті-канні вуглекислоти з вогнегасників, де вона знаходиться під тис-ком в рідкому стані, відбувається її інтенсивне випаровування іохолоджування до температури -78,5 °С, і вона перетворюється вснігоподібну масу. Двоокис вуглецю застосовують для гасіння по-жежі електроустановок, невеликих осередків пожежі, розлитих вневеликих кількостях пально-мастильних матеріалів, стендів і об-ладнання.

Вогнегасильна дія галоїдовуглеводневих сполучень полягає вїх здатності гальмувати реакцію горіння, тобто надавати інгібіруючуі флегматизуючу дію.

Порівняльна характеристика і вогнегасильні концентрації галої-довуглеводневих сполучень наведена в табл.15.1. З неї виходить, щовогнегасильні властивості галоїдовуглеводнів набагато вищі, ніж уінертних газів. Фреон 114В2, наприклад, ефективніший за двоокисвуглецю в 10 разів.

Таблиця 15.1

Порівняльна характеристика галоїдовуглеводневих сполучень

Склад

Компоненти

Співвідношеннякомпонентів, %

Вогнегасицент

ільна кон-рація

°//00

кг/м3

3,5

Бромистий етил

70

6,7

0,207

 

Двоокис вуглецю

30

 

 

7

Бромистий метиленБромистий етил

8020

3,0

0,157

4НД

Те саме

Двоокис вуглецю

97

3

5,6

0,203

БФ-2

Бромистий етил

73

4,6

0,192

Фреон

Тетрафтордиброметан

27

 

 

114В2

Те саме

100

1,9

0,162

СО2

Двоокис вуглецю

100

22,4

0,7

Вогнегасильну дію порошкових сполук становить їх інгібірую-ча дія на полум'я, що розбавляє і що знижує концентрації кисню взоні горіння і що охолоджує горюче середовище. Вогнегасильні по-рошки в суміші з повітряно-механічною піною застосовуються длягасіння різних пально-мастильних матеріалів.

Вогнегасильні порошки - вуглекисла і двовуглекисла сода,кремній, пісок, поташ, хлориди лужних металів подають в зону го-ріння з вогнегасників стислим повітрям, азотом або CO2.