НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

ПЕШУК Людмила Василівнадоктор сільськогосподарських наук, професор

ОСНОВИ ТВАРИННИЦТВАІ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНАЕКСПЕРТИЗА М'ЯСА ТАМ'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ

ПІДРУЧНИК

Оригінал-макет підготовленоТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 28.02.2011. Формат 60х84 1/16Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.Умовн. друк. арк. 22,5. Наклад - 500 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»вул. Електриків, 23 м. Київ 04176тел./факс 044-425-01-34тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)e-mail: office@uabook.comсайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

1.         Що належить до системи органів руху птиці?

2.         Яка функція шкіри та її похідних. Дайте характеристикуювенальній линьці.

4.         Дайте характеристику органам розмноження птиці.

5.         Яка середня температура тіла сільськогосподарської птиці ічим це обумовлено?

Наука про розведення сільськогосподарських тварин розробляєтеорію і практичні заходи племінної роботи щодо всіх видів сільсь-когосподарських тварин і напрямків продуктивності, походження ізміни під впливом їх одомашнення, біологічні особливості і госпо-дарсько корисні ознаки, методи оцінки тварин, добір, підбір бать-ківських пар, методи розведення.

2.1.1. Походження

та одомашнення сільськогосподарських тварин

Приручення і одомашнення диких тварин дало змогу людиніперейти від полювання та риболовства (основного засобу добуван-ня тваринної їжі) до утримання і розведення їх у неволі, в домашніхумовах, що сприяло розвитку фізичної та розумової діяльності лю-дини. Великий вклад у науку про походження і одомашнення свій-ських тварин зробили Ч. Дарвін, О. Ф. Мідденфорд, О. О. Браунер,Є. А. Богданов та інші.

Предками сучасних видів домашньої худоби є дикі тварини, якіспочатку були приручені, а потім одомашнені людиною. Одомаш-нення тварин — це складний і тривалий процес. Не всі види тваринлегко піддавались прирученню. З 8 тис. нині наявних на Землі ви-дів ссавців одомашнено лише 60. Одомашнення тварин почалось8—10 тис. років до н.е. (неолітичний період), коли людство сталопереходити до осідлого способу життя. Відбулось воно одночасно врізних місцях земної кулі.

[1] Які органи формують систему органів травлення сільського- сподарської птиці?