4.8.1. Поняття про електробезпеку. Дія електричного струмуна організм людини. Електротравма, електроудар

Електричний струм, проходячи через живий організм, спричиняє те-рмічну, електролітичну, механічну і біологічну дії.

Термічна дія струму характеризується нагріванням тканин і виник-ненням опіків.

Електролітична дія струму призводить до розкладу молекул рідин вну-трішнього середовища організму на іони і спрямованого руху катіонів до ка-тоду, аніонів до аноду, що супроводжується порушенням гомеостазу.

Механічна дія струму полягає в ушкодженні (розриві, розшаруванні)різних тканин організму, у тому числі м' язової тканини, стінок кровонос-них судин, нервів і навіть кісток.

Біологічна дія струму виражається у порушенні біологічних процесіву живому організмі (передачі нервових імпульсів, дихання, роботи сер-ця).

Розрізняють два види ураження організму людини електричнимструмом: електрична травма й електричний удар.

Електротравма - це травма, викликана дією електричного струмуабо електричної дуги у вигляді місцевих пошкоджень тканин й органів:електричні опіки, електроофтальмія, електрознаки, металізація шкіри,пориви шкіри, м' язів, вивихи суглобів, переломи кісток внаслідок нездо-ланих судомних скорочень м'язів від дії струму.

Електричні опіки складають більше 65% електротравматизму. Вониможуть бути поверхневими, коли уражається шкіра, та глибокими - приураженні шкіри і більш глибоких тканин тіла. Залежно від умов їх виник-нення електричні опіки поділяються на контактні, дугові і змішані:

контактні опіки виникають при безпосередньому контакті людиниз джерелом струму, коли струм значної сили проходить через певну діля-нку тіла людини й електрична енергія перетворюється у теплову;

дугові опіки є наслідком дії на тіло людини електродуги, темпера-тура якої близько 3500 °С.

змішані опіки - це результат одночасної дії на тіло людини як елек-тричного струму, так і електродуги.

Електричні опіки бувають 4-х ступенів:

й          ступінь - почервоніння шкіри;

й          ступінь - утворення пухирців;

й          ступінь - змертвіння шкіри;

й          ступінь - обвуглення тканин.

Контактний струм великої сили викликає важкі опіки в місцях входуі виходу, а електродуга, як правило, призводить до глибокого відмиранняй обвуглювання тканин.

Інтенсивне випромінювання УФ-променів електродугою може ви-кликати електроофтальмію - запалення кон'юнктиви, рогівки і слизовоїоболонки повік.

Електрознаки (електричні позначки) - це чітко окреслені на тілі лю-дини плями сірого, блідо-жовтого, жовтого кольору круглої або овальноїформи глибиною до 1-1,5 мм, найчастіше у вигляді мозолів, синців. Вони,як правило, безболісні і швидко піддаються лікуванню.

Металізація шкіри - це проникнення в шкіру людини дрібних части-нок розплавленого металу під дією електродуги. Металізація має місце навідкритих частинах тіла - руках та обличчі. Уражена ділянка має шорсткуповерхню і є болючою.

Електричний удар - це порушення живих тканин організму підвпливом електричного струму, яке проявляється загальною дією на лю-дину, мимовільним судомним скороченням м'язів, іншими розладами.

Залежно від наслідку ураження електричні удари поділяються на 4ступеня:

й          ступінь - судомні скорочення м'язів без втрати свідомості;

й          ступінь - судомні скорочення м' язів з втратою свідомості,але дихання і робота серця не порушуються;

й          ступінь - втрата свідомості та порушення серцевої діяльностіабо дихання;

й          ступінь - електричний шок та клінічна смерть.

Ознаки електричного шоку: глибокі розлади дихання, кровообігу,нервової системи та інших систем організму. При клінічній смерті спо-стерігається зупинка роботи серця, відсутність пульсу, дихання, синюш-ність шкіри і слизових оболонок, різке розширення очей і відсутність ре-акції на світло. Якщо потерпілому не надати екстреної долікарськоїдопомоги, настає біологічна смерть.

У разі негайного звільнення потерпілого від дії електричного струмута надання необхідної допомоги (штучне дихання, масаж серця) існує ви-сока ймовірність збереження його життя.