4.8.2. Фактори, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом

Небезпека ураження електричним струмом людини залежить від йо-го виду, сили, тривалості дії та шляхів проходження по тілу, електрично-го опору тіла, індивідуальних особливостей організму.

Дія постійного електричного струму з напругою до 400 В менш не-безпечна порівняно з переміннім струмом, але в інтервалі 400-600 В не-безпека постійного струму практично дорівнює небезпеці перемінногоструму при частоті 50 Гц, а при напрузі понад 600 В постійний струм єбільш небезпечним. Це пояснюється тим, що постійний струм порівнянозі змінним такого ж значення спричиняє більшу теплову (термічну) дію, азмінний - біологічну. При малих значеннях напруги, а отже і меншихзначеннях струму, більший ефект має біологічна дія, а при великих - теп-лова.

Частота змінного струму також має значення стосовно питань елект-робезпеки. Зі зростанням частоти струму опір тіла людини зменшується,а відтак, вражаюча дія струму. Найбільш небезпечною частотою є діапа-зон частот від 20 до 100 Гц. Струм частотою понад 500 кГц не може ви-кликати електричного удару, але дуже часто викликає опіки. Струми ви-сокої частоти використовуються у медицині для прогрівання (діатермія).

Струм напругою 12-36 В не проходить через суху, здорову і чистушкіру рук, а струм напругою 127 В практично проходить через усі ділян-ки шкіри людини. Проте наслідки дії струму залежать від його сили.

Розрізняють такі порогові значення сили змінного електричного сту-

му:

пороговий відчутний струм - найменше значення струму, яке ви-кликає відчуття подразнення, його сила становить 0,6-1,5 мА;

пороговий невідпускаючий струм - найменше значення струму,яке викликає настільки сильні судомні скорочення м' язів, що людина са-мостійно не може розтиснути пальці, які охоплюють електричний прові-дник, його сила становить 6-10 мА.

пороговий фібриляційний струм - має місце тоді, коли його силасягає 80-100 мА. Це призводить до паралічу дихання та фібриляції серця(асинхронні скорочення серцевих камер з частотою 500-600 за хвилину).

Як уже зазначалося вище, дія постійного струму при малих напругаху 4-5 разів безпечніша за дію змінного, а тому порогові значення його бу-дуть відповідно вищими.

Небезпечність електроструму залежить також і від тривалості йогодії. Зі збільшенням часу впливу струму на людину зростає його сила якнаслідок зменшення опору, зростання теплоти і вологості шкіри. Напри-клад, для постійного струму гранично допустимий рівень при тривалості

дії 0,1 сек. становить 500 мА, а при дії протягом 1 сек. - 200 мА.

Електричний опір тіла людини умовно прийнятий за 1 кОм, він за-лежить від стану шкіри, її кровоносних капілярів та потових залоз. Приушкодженні рогового шару шкіри, зростання її температури, вологості тазабрудненості опір до дії струму зменшується.

Шлях проходження струму є важливим фактором електронебезпеки.Особливо велика небезпека виникає тоді, коли струм проходить через жит-тєво важливі органи: серце, головний мозок. Шляхи струму в тілі людининазиваються петлями струму. Найбільш небезпечними петлями є «рука-рука», «рука-голова», «нога-голова», а найменш небезпечним «нога-нога».

Індивідуальні властивості організму людини - фізичний та психофі-зіологічний стан - суттєво впливають на чутливість до дії електричногоструму. Як свідчить аналіз електронебезпек, здорові й фізично міцні лю-ди легше переносять електричні удари, ніж слабкі й хворі, з захворюван-нями шкіри, серцево-судинної системи, залоз внутрішньої секреції. Істот-но підвищує чутливість до струму нервове збудження, депресії, у томучислі викликані вживанням алкоголю, наркотиків.