4.8.5. Заходи і засоби електробезпеки

магниевый скраб beletage

Щоб надійно й безпечно користуватись електроенергією, потрібнознати, якою є напруга у мережі, і на якій напрузі працює те чи інше елек-троустаткування.

Залежно від мети використання розрізняють такі види електричноїнапруги:

до 42 В - використовується переважно для переносного і місце-вого освітлення й роботи ручних електроприладів у небезпечних зонах(висока вологість, наявність металічних провідників тощо);

127-220 В - використовується для освітлення й роботи ручнихелектроприладів на виробництві та у побуті;

380 В - використовується при експлуатації промислових устано-вок;

понад 380 В - використовується для передачі електроенергії навідстань (лінії електропередач) і для живлення окремих електроустановокспеціального призначення.

Основне завдання електробезпеки - мінімізувати можливість негати-вного впливу електричного струму на людину. Досягти цієї мети можназа допомогою таких заходів і засобів:

безпечною і надійною конструкцією електроустановок;

організаційними та технічними заходами щодо безпечної експлу-атації електроустановок та використання електричної енергії;

технічними засобами захисту.

Конструкція електроустановки має відповідати вимогам технічнихумов і стандартів. При цьому, залежно від засобів електробезпеки, усіелектротехнічні вироби поділяються на 5 класів: 0, 0І, І, ІІ, ІІІ.

Клас 0 - електрична установка має лише робочу ізоляцію як засіб за-хисту.

Клас 0І - крім робочої ізоляції на корпусі установки є пристрій дляпідключення його до заземлювача або нульового захисного провідника.

Клас І - установка має робочу ізоляцію і виконана таким чином, щопідключити її до електричної мережі можна лише після під' єднання кор-пусу до заземлювача (нульового захисного провідника), а при від' єднаннівід мережі - корпус відключається від заземлювача (нульового захисногопровідника) в останню чергу.

Клас ІІ - захист забезпечується подвійною ізоляцією.Клас ІІІ - для живлення установки можливо використання лише ма-лої напруги (до 42 В).

Організаційні та технічні заходи електробезпеки передбачають:допуск до роботи на електроустановках осіб не молодше 18 років, якімають відповідне посвідчення, пройшли інструктаж і медичний огляд;

призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення ро-біт на електроустановках, електромережах;

встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля струмовіднихчастин;

огородження робочих місць та вивішування плакатів безпеки;виконання робіт за нарядом не менше ніж двома працівниками із за-стосуванням електрозахисних засобів,

використання механізмів і пристосувань при проведенні робіт наструмовідних частинах та поблизу них тощо.

Технічні засоби захисту - це пристрої, що слугують для захисту лю-дини від ураження електричним струмом. До них належать:

ізоляція струмвідних частин;

недоступність для випадкового дотику до струмовідного устатку-вання;

захисне заземлення;

занулення; захисне відключення;

захисне розділення електромережі;

мала напруга;

сигналізація про небезпеку дотику;

електрозахисні засоби.

Стан ізоляції струмопровідних частин повинен відповідати Прави-лам використання електроустановок. Цими Правилами передбачене пері-одичне випробування ізоляції (2 рази на рік у приміщеннях зі складнимиумовами, підвищеною вологістю і 1 раз на рік у приміщеннях з нормаль-ним середовищем). Ізоляція створює великій опір, який перешкоджаєпротіканню через неї струму. Опір ізоляції кожної установки або окремоїділянки електричної мережі має бути не меншим 0,5 МОм. Якщо опірізоляції знижується на 50% від початкового, мережу або ізоляцію міня-ють.

Більшість приладів широкого використання на виробництві та у по-буті мають подвійну ізоляцію, яка складається з робочої й додаткової.Остання запобігає дії струму на людину у випадку пошкодження основ-ної ізоляції. Знак подвійної ізоляції позначається на інструменті у виглядісимволу, що зображує два квадрати різних розмірів, розміщених один водному.

При роботі в приміщеннях без підвищеної небезпеки напруга елект-роприладів повинна бути не більше 220 В. При роботі в приміщеннях упідвищеною небезпекою і за межами приміщень напруга електроприла-дів повинна бути не більше 36 В. В особливих умовах дозволяється вико-ристовувати електроприлади напругою до 220 В, але при наявності захи-сного відключення або надійного заземлення корпусу з використаннямзахисних засобів (діелектричні рукавички, килимки, калоші). В данихумовах необхідно застосовувати електричні машини II і III класів згідноГОСТ 12.2.007.0 - 75.

Недоступність для випадкового дотику до струмопровідного уста-ткування досягається застосуванням стаціонарних огороджень і розташу-ванням неізольованих електропроводів на великій висоті (ЛЕП), або у не-доступному місці. Для захисту від дотику до струмоведучих елементівкомутаційних апаратів застосовують прилади закритої конструкції (паке-тні вимикачі, рубильники).

Захисне заземлення - навмисне електричне з'єднання із землею мета-левих струмопровідних не струмоведучих частин, на яких може з' явитисянапруга. Заземлення - це сукупність заземлювача і заземлювальних про-відників. Заземлювачі можуть бути штучні (створені спеціально для зазе-млення електроустановок) і природні (металеві предмети, що знаходятьсяв землі і мають будівельне технологічне чи інше призначення). Для шту-чних заземлювачів застосовують вертикальні і горизонтальні електроди.Вертикальні - зі стальних прутів діаметром 10-12 мм, кутової сталі роз-міром 40x40 мм або стальних труб діаметром 30-50 мм, довжиною 2,5-3м. Вертикальні електроди з'єднують стальною штабою розміром 4x12 ммабо круглим дротом діаметром не менше 6 мм. Опір заземлюючого при-строю не повинен перевищувати 4-10 Ом (перевіряється щорічно).

Захисне заземлення переважно застосовується в трифазних мережахнапругою до 1000 В, з ізольованою нейтраллю, і більше як 1000 В - збудь-яким режимом нейтралі.

Основним параметром, що характеризує заземлюючий пристрій, єопір розтіканню струму, який залежить від опору землі. Наявність у ґру-нті кислот і солей знижує опір розтікання, а при промерзанні і висиханніземлі такий опір зростає.

Опір розтікання струму заземлювача визначають за спеціальною ме-тодикою.

Відповідно до Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) захиснезаземлення здійснюють:

при напрузі змінного струму 380 В і вище та 440 В і вище для по-стійного струму у всіх електроустановках;

при номінальних напругах змінного струму вище 42 В та 110 В по-стійного струму, що знаходяться в приміщеннях з підвищеною не-безпекою, особливо небезпечних, а також в електроустановках, якізнаходяться на відкритій місцевості;

при будь-якій напрузі змінного та постійного струму - у вибухоне-безепчних установках.

Занулення - навмисне електричне з'єднання з нульовим захиснимпровідником металевих частин, на яких може з' явитися напруга.

Нульовий захисний провідник з' єднує корпус установки з глухо за-земленою нейтраллю. Таке з'єднання на випадок пробивання ізоляції накорпус призводить до короткого замикання між фазним та нульовим про-відниками, а струм короткого замикання обумовить вимикання пошко-дженого обладнання (розплавлення плавких запобіжників або спрацю-вання автоматичних вимикачів).

Занулення застосовують у трифазних 4-х провідникових мережах на-пругою джерела живлення до 1000 В з глухозаземленою нейтраллю. Цемережі напругою 660/380; 380/220 і 220/127 В.

Відповідно до ПУЕ, занулення корпусів електроустаткування вико-ристовується в тих випадках, що й захисне заземлення. Слід відмітити,що одночасне заземлення та занулення корпусів електроустановок значнопідвищує їх електробезпеку.

Застосування металоконструкцій будівель, трубопроводів і облад-нання для утворення нульового робочого провідника заборонено.

Захисне відключення - це швидкодіючий захист, що забезпечує авто-матичне вимикання електричної установки при виникненні в ній небезпе-ки ураження людей електричним струмом.

За конструкцією пристрої, що вимикають, можуть реагувати на на-пругу корпуса відносно землі (дифреле), на струм замикання на землютощо. Час вимикання їх повинен бути не більше 0,2 с.

Захисне розділення мереж - це розділення електричної мережі наокремі електрично не з' єднані між собою ділянки за допомогою поділяю-чих трансформаторів. Воно спрямоване на підвищення захисної ролі ізо-ляції струмовідних частин, що досягається або зменшенням ємкості ме-реж, або переходом від мереж з заземленою нейтраллю до мереж зізольованою нейтраллю. Якщо єдину, сильно розгалужену мережу з ве-ликою ємкістю та малим опором ізоляції, поділити на низку невеликихмереж такої ж напруги, які мають незначну ємкість та великий опір ізо-ляції, то це різко покращує електробезпеку.

Мала напруга - це напруга до 42 Вт, яка не здатна викликати небез-печну електричну дію на людину за нормальних обставин. Використову-ється в переносних лампах, аварійному освітленні, ручному інструментітощо.

Простим способом сигналізації про можливу небезпеку впливу елек-тричного струму є спеціальне маркування електрообладнання або йогочастин кольоровою гамою ізоляції проводів, а саме:

силові ланцюги - чорний (темно-коричневий) колір;

ланцюги управління, виміру, сигналізації, місцевого освітленняперемінного струму - синій (фіолетовий) колір;

ланцюги з'єднання з нульовим проводом - голубий (сірий) колір.

ланцюги заземлення - зелено-жовтий (зелений) колір.

Електрозахисні засоби використовують з метою попередження дії

електричного струму, електричної дуги та електромагнітного поля на лю-дей, які працюють з електроустановками; вони підрозділяються на ізолю-вальні, огороджувальні та запобіжні.

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людинивід частин електроустановок, що знаходяться під напругою, та від землі,якщо людина одночасно доторкається до землі чи заземлених частин еле-ктроустановок та струмопровідних частин (корпусів), які опинились піднапругою. Використання цих засобів залежить від типу електроустано-вок:

при роботах на електроустановках з напругою до 1 кВ використо-вують діелектричні рукавички, ізольовані штанги, інструменти з ізольо-ваними ручками, струмовимірювальні кліщі, діелектричні калоші, килим-ки, ізольовані підставки;

при роботах на електроустановках з напругою понад 1 кВ - ізо-льовані штанги, струмовимірювальні та ізолювальні кліщі, покажчикинапруги, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, килимки, ізольо-вані підставки.

Огороджувальні електрозахисні засоби - це переносні огорожі, щитита інші засоби, призначені для тимчасового огороджування струмопрові-дних частин, а також для їх заземлення.

Запобіжні електрозахисні засоби призначені для захисту персоналу.Від випадкового падіння з висоти застосовують запобіжні пояси, для за-безпечення безпечного піднімання на висоту - драбини, «кігті», для зме-ншення негативної дії світлової, теплової енергії та дії електромагнітногополя - захисні окуляри, щитки, рукавички, спецодяг тощо.