4.9. Захист від статичної та атмосферної електрики

4.9.1. Статична електрика та захист від неї

Статична електрика - особливий вид зарядів, що виникають притерті двох діелектриків або діелектрика і провідника. При терті двох діе-лектриків на одному з них, що має вищі діелектричні характеристики,виникає позитивний, а на іншому, з іншими діелектричними властивос-тями, - негативний заряд. Такі заряди виникають при терті твердих діеле-ктриків (пластмаси, синтетичні і вовняні тканини, гумові матеріали, сухадеревина, сухе зерно, папір тощо), рідких (нафтопродукти, спирти, ети-ловий ефір тощо) і газоподібних (сухе повітря та газоподібні суміші то-що). Ці заряди можуть виникати при заправці незаземлених резервуарів іцистерн рідкими діелектриками, транспортуванні нафтопродуктів по гу-мових шлангах, перевезенні бензину в незаземлених автоцистернах і зли-ванні з них, випусканні повітря чи газів з ресиверів або пневмосистем,пневмотранспортуванні сухого зерна, борошна, механічній обробці плас-тмаси, терті гумових шин об асфальт та в інших випадках.

Заряди статичної електрики мають властивості накопичуватися наокремих об'єктах. Так, при заповненні бензином резервуара методом па-даючого струменя заряд може досягти 18000-20000 В, а на тілі людини,ізольованої від підлоги, 7000 В і більше. Нагромадження заряду призво-дить до іскрових розрядів.

Іскрові розряди статичної електрики пожежо- і вибухонебезпечні. Іс-кра від потенціалу на тілі людини може досягти 2,5-7,9 мДж, що достат-ньо для спалаху багатьох речовин (парів ацетону, метану, оксиду вуглецюі інших).

Згідно з Правилами захисту від статичної електрики електростатичнабезпека вважається задовільною, якщо максимальна енергія зарядів неперевищує 40% мінімальної енергії спалаху речовини.

Іскрові розряди статичної електрики викликають відчуття уколу чинезначного поштовху, які самі по собі не становлять небезпеки для лю-дини, оскільки сила струму дуже мала. Однак, враховуючи несподіва-ність такого розряду, у людини може виникнути переляк, що може при-звести за небезпечних обставин до нещасного випадку.

Систематичний вплив статичної електрики на тіло людини викликаєпорушення фізіологічних процесів, функціональні розлади центральноїнервової системи, органів кровообігу. Відповідно до ГОСТ 12.10.4584гранична допустима напруженість електричного поля на робочих місцяхне повинна перевищувати 60 кВ/м, якщо час впливу не перевищує 1 го-дини.

Основні засоби захисту від статичної електрики полягають у відве-денні зарядів у землю (заземлення цистерни з паливом, компресорних такотельних установок, трубопроводів), запобіганні виникненню та нако-пиченню статичної електрики, її нейтралізації.

Зменшенню заряду статичної електрики сприяє: підвищення волого-сті повітря до 70%, напилення на діелектричній поверхні електропровід-них плівок, добавка до нафтопродуктів спеціальних присадок (АСП-1,СИГБОЛ та ін.), що знижують електричний опір у 1000 разів і більше.

Графіт, сажа, металевий порошок, що додаються до виготовленнягуми, знижують заряди статичної електрики. В окремих випадках статич-ну електрику нейтралізують за допомогою спеціальних приладів - іоніза-торів.

Працюючим у вибухонебезпечних приміщеннях рекомендується ко-ристуватись антистатичним взуттям, їм забороняється носити синтетич-ний одяг; підлогу таких приміщень вкривають антистатиками.