4.10. Безпека при роботі з електронно-обчислювальнимимашинами (ЕОМ)

магниевый скраб beletage

4.10.1. Вплив ЕОМ на стан здоров'я людини

Комп'ютерна техніка у наш час знайшла широке використання у діло-водстві, промисловості, науці, навчальному процесі, але при недотриманнівимог безпеки, вона може завдавати значної шкоди працюючим.

Особливістю негативного впливу комп'ютерних технологій на праце-здатність і здоров'я людини є комплексна одночасна дія декількох шкід-ливих факторів, при значній інтенсивності яких відбувається накопичен-ня і акумулювання їх впливу, що викликає суттєві зміни в організмілюдини, розлад функцій окремих органів і систем.

До основних негативних факторів належать: випромінювання різнихдіапазонів електромагнітного спектру (рентгенівське та оптичне випро-мінювання, високочастотні та низькочастотні ЕМП, ЕМП з надто низь-кими частотами, електростатичні поля), шум у джерелі ВДТ, психосоціа-льні фактори виробничого середовища, нервово-емоційна напруга таінші.

Робота ЕВМ і ВДТ призводить до зміни фонової концентрації іонівповітря. Так, приблизно через 5 хвилин роботи монітору концентрація ле-гких негативних іонів знижується в 5-10 разів (фонове значення цьогопоказнику становить 350-620 іонів/смЗ), а через 3 години роботи їх кон-центрація наближається до нуля. Знижується також концентрація серед-ніх і тяжких негативних іонів, натомість концентрація позитивного заря-джених іонів різко зростає, що дуже негативно відбивається на газообмінів легенях, загальному почутті людини. Значна кількість позитивних іонів,особливо тяжких, призводить до підвищення артеріального тиску, тахіка-рдії, прояву болю в області серця, затрудненню дихання, прискореннюшвидкості осідання еритроцитів, розладу функцій центральної нервовоїсистеми (дратівливість, головний біль, порушення сну, тонусу м'язів іін.), порушення травлення.

Оптимальним рівнем аероіонізації на робочому місці рахується вмістлегких іонів від 150 до 5000 в 1 смЗ, повітря (Санитарно-гигиеническиенорми допустимих уровней ионизации воздуха производственньїх и об-щественньїх помещений №2152-80).

Нормалізувати іонний склад повітря виробничої зони можна різнимиспособами: механічна вентиляція, застосування іонізаторів, заземленихзахисних екранів тощо.

Доза рентгенівського випромінювання перед екраном монітора навідстані 50 см від його поверхні є безпечною, вона не досягає межі допу-стимого рівня (50 мкР/год), але не вивчена дія цих променів у поєднанні зіншими, які генеруються ЕОМ на людину, що не дозволяє говорити від-носно безпечної їх дії.

Згідно даних ВООЗ, електромагнітні випромінювання викликаютьрозвиток катаракти. Потенційно сприяють розвитку катаракти іонізуюче,ультрафіолетове - А, інфрачервоне і мікрохвильове випромінювання.

На працездатність та самопочуття людини негативно впливає шумвід роботи електронно-обчислювальних машин. При цьому тривала діяшуму призводить до зниження розумової працездатності на 10-15%,швидкої зорової втоми, послаблення уваги, порушення психофізіологіч-них процесів. Вплив шуму ВДТ є однією із причин розвитку стресу, погі-ршення настрою, сенсорного перевантаження, змін кровопостачання тка-нин і органів у зв'язку зі спазмами капілярів.

Професійна діяльність працівника на ВДТ є причиною функціональ-них змін нервово-м'язового апарата і кровопостачання ока, які призво-дять до розвитку астеноптичних скарг. Встановлено, що жінки частіше,ніж чоловіки, скаржаться на зоровий дискомфорт. При цьому відмічено,що в більшості випадків частота аетенопії зростає зі збільшенням трива-лості роботи за ВДТ.

Астноптичні скарги пов'язані також з освітленням робочого місця,відблиском екрану, тремтінням та мерехтінням зображення, сухістю пові-тря тощо. Встановлено, що у 72% користувачів ВДТ мають місце скаргина біль в очах. Результатом напруженої тривалої зорової роботи на ЕОМможе бути не лише специфічний зоровий дискомфорт, але і виникненняголовного болю.

Стресові стани, які розвиваються при довготривалій напруженій ро-боті за ЕОМ, є однією із причин виникнення соматичних, фізіологічних,психологічних змін в організмі.

Фізіологічні порушення супроводжуються розладами функцій шлун-ково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, скелетних м' язів, за-лоз внутрішньої секреції, шкіри, статевої системи. Встановлено, що цірозлади частіше мають місце у працівників з високою та середньою три-валістю роботи за ЕОМ.

До психологічних і поведінкових розладів відносяться: агресивність,фрустрація, нервозність, дратівливість, порушення сну, швидкий розви-ток втоми тощо.

Зміни на соматичному, фізіологічному, психологічному і поведінко-вому рівнях працівників на електронно-обчислювальних машинах та від-еодисплейних терміналах пов'язані з високим навантаженням при вико-нанні завдань, високою емоціонально-психологічною напруженістю тадією негативних виробничих факторів.