2.1.2. Права працівників при укладанні трудових договорів що-до охорони праці

У відповідності до ст..21 Кодексу законів про працю України між праців-ником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженимним органом чи фізичною особою укладається трудовий договір (угода), заяким працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором,з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства,установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зо-бов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умовипраці, необхідні для виконання роботи, передбаченої законодавством про пра-цю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержан-ня письмової форми є обов'язковим при укладанні трудового договору з непо-внолітнім, з фізичною особою, при укладанні контракту та в інших випадках,передбачених законодавством України.

Форма трудового договору між роботодавцем і фізичною особою і Поря-док його реєстрації затверджені наказом Міністерства праці і соціальної полі-тики України від 27 червня 2001 року № 260.

Укладання трудового договору оформлюється наказом чи розпоряджен-ням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника нароботу.

Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпоря-дження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Умови трудового договору не повинні мати положень, які протирічятьзаконам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці.

Під час оформлення трудового договору власник зобов'язаний проінфор-мувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його ро-бочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які ще не усу-нено, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника непільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства іколективного договору (ст. 5 Закону України "Про охорону праці").

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновкомпротипоказана йому за станом здоров'я.

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковомудержавному соціальному страхуванню від нещасного випадку на вироб-ництві та професійного захворювання.

Чинне законодавство гарантує права працівників на охорону праці підчас роботи на підприємстві. Умови праці на робочому місці, безпека техно-логічних процесів, машин, механізмів та інших засобів виробництва, станзасобів колективного та індивідуального захисту, що використовуютьсяпрацівниками, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати нор-мативним актам. Якщо з'ясується, що власник не створив належних умовпраці і вони становлять небезпеку для життя і здоров'я працівника, або вла-сник вимагає від працівника виконання робіт, які не передбачені трудовимдоговором, працівник має право відмовитися від дорученої роботи, повід-омивши про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявностітакої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістами з охоронипраці, представниками профспілки, членом якої є працівник, а також стра-ховим експертом з охорони праці.

За період простою з вищезазначених причин за працівником зберіга-ється середній заробіток.

У разі невиконання роботодавцем вимог законодавства про охоронупраці, порушення умов колективного договору з цих питань працівникмає право розірвати трудовий договір за власним бажанням. У такомувипадку, згідно зі ст. 6 Закону «Про охорону праці», працівникові випла-чується вихідна допомога, розмір якої не може бути нижчим від триміся-чного заробітку.

Працівника, який за станом здоров'я, відповідно до медичного ви-сновку, потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевес-ти його на відповідну роботу на термін, зазначений у медичному виснов-ку, у разі потреби встановити скорочений робочий день та організуватипроведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно дозаконодавства.

Якщо з будь-яких причин зупинено тимчасову експлуатацію підпри-ємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування, за пра-цівником зберігається місце роботи, а за період простою нараховуєтьсясередній заробіток.

2.1.3. Обов'язки роботодавц