4.10.3. Вимоги безпеки до електронно-обчислювальнихмашин та устаткування

магниевый скраб beletage

Відеотермінали, ЕОМ, ПЕОМ, спеціальні периферичні пристроїЕОМ та устаткування для обслуговування, ремонту та налагодження по-винні відповідати вимогам чинних в України стандартів, нормативних ак-тів з охорони праці. Електрообчислювальна техніка та устаткування зако-рдонного виробництва додатково повинні відповідати вимогамнаціональних стандартів держав-виробників і мати відповідну позначкуна корпусі, в паспорті або іншій експлуатаційній документації.

ЕОМ, ПЕОМ вітчизняного та імпортного виробництва, призначенідля використання в Україні, повинні мати експертний висновок щодо їхбезпечності та нешкідливості для здоров'я людини, відповідності вимо-гам чинних в Україні стандартів, нормативно-правових актів про охоронупраці в організаціях, що мають дозвіл органів державного нагляду за охо-роною праці на проведення такої роботи.

За способом захисту людини від ураження електричним струмом об-ладнання повинно відповідати першому класу захисту згідно з ГОСТ12.2.007.0 «ССБТ. Изделия ^лектротехнические. Общие требования безо-пасности» та ГОСТ 25861-83 «Машини вичислительние и системи обра-ботки данних. Требования ^лектрической и механической безопасности иметоди испитаний» або повинні бути заземлені відповідно до ДНАОП0.00-1.21-98.

Напруженість ЕМП на відстані 50 см навкруги відеотермінала заелектричною складовою не повинна перевищувати рівнів ДСан ПіН 3.3.2-007-98.

Поверхневий електростатичний потенціал не повинен перевищувати500 В, а потужність дози рентгенівського випромінювання на відстані 5см від екрана та інших поверхонь відеотермінала не повинна перевищу-вати 100 мкР/год.