4.10.5. Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ

магниевый скраб beletage

ЕОМ та інша обстежувальна електронна техніка та устаткування по-винні бути справними і випробуваними відповідно до чинних норматив-них актів.

Після закінчення роботи електронно-обчислювальна техніка відклю-чається від електричної мережі. Це ж саме має бути здійсненим у випадкувиникнення аварійної ситуації під час роботи.

При використанні лазерних принтерів слід дотримуватись вимогСанНіП устрою та експлуатації лазерів, затверджених МОЗ СРСР у 1971р.

Під час експлуатації ЕОМ забороняється здійснювати ремонт та на-лагодження їх на робочому місці, працювати на зіпсованій техніці, загро-маджувати робочі місця матеріалами, які не використовуються для пото-чної роботи.

Обслуговування, ремонт та налагоджений ЕОМ, інші операції у цьо-му плані мають здійснюватися тільки при повному відключенні живлен-ня. У випадках коли ремонтні та інші операції неможливо здійснити привідключеному живленні, необхідно, щоб устаткування, допоміжна апара-тура та прилади були заземлені, роботу виконували два і більше праців-ників з використанням інструментів з ізольованими ручками, а на підлозібули діелектричні килимки.

Ремонт відеотермінала без футляра, а також усі види робіт з відкри-тим кінескопом повинні проводитися в захисних окулярах або масці.

При паянні, промиванні, знежиренні деталей, блоків і плат слід до-тримуватись пожежної безпеки. Ці роботи виконуються у спеціально об-ладнаних приміщеннях.

Режим праці та відпочинку працівників електронно-обчислювальної тех-ніки визначається ДСанНіП 3.3.2-007-98. Через кожні 40-50 хв. роботи необ-хідно робити 3-5-хвилинні перерви для відпочинку. Сумарна тривалість робо-ти на день не повинна перевищувати 4 год., а на тиждень - 20 год.

До роботи з профілактичного обслуговування, налагодження і ремонтуЕОМ допускаються працівники віком старше 18 років, які пройшли попереднєспеціальне навчання, мають відповідне посвідчення, не мають медичних про-типоказань, пройшли інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.

Усі працівники підлягають обов'язковому медичному огляду відпо-відно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій.