5.2. Горіння, його характеристика та різновиди

магниевый скраб beletage

Горіння - складний фізико-хімічний процес з'єднання горючої речо-вини з окислювачем, яке супроводжується виділенням тепла і випроміню-ванням світла. Необхідними елементами процесу горіння є:

а)         горюча речовина, її певний стан і кількість;

б)         окислювачі - кисень (коли концентрація кисню в повітрі стає менше8-10%, горіння припиняється), хлор, фтор, оксиди азоту, селітра тощо;

в)         джерело займання.

Розрізняють такі різновиди горіння: спалах, займання, самозаймання,самоспалахування, тління.

Спалах - швидкоплинний процес згоряння парів горючої речовини, щомає місце при її контакті з відкритим джерелом вогню і супроводжу-ється короткочасним видимим випромінюванням, але без ударної хвилі істійкого горіння.

Залежно від температури спалаху розрізняють речовини легкозайми-сті (при температурі до 61 °С) і горючі (при температурі понад 61 °С).

Займання - початкова форма горіння, який виникає від джерела вог-ню. Займання відбувається при температурах, вищих за температуру спала-ху для легкозаймистих речовин на 2-5 °С і для горючих - на 5-30 °С.

Самозаймання - процес горіння речовини, що виникає при високійтемпературі без контакту з відкритим джерелом вогню. Наприклад, за-ймання від стиснення, коли температура сумішей досягає критичних зна-чень у дизельних двигунах, процес горіння, який виникає від теплоти, щонагромаджується в речовині внаслідок біологічних або фізико-хімічнихпроцесів (гній, зерно, солома, промаслені ганчірки і т.д.).

Самоспалахування - це самозаймання, що супроводжується появоюполум'я.

Тління - безполуменеве горіння горючої речовини у твердій фазі звидимим випромінюванням світла із зони горіння, але при відсутностіполум 'я та ударної хвилі.

Окислювачами можуть бути не тільки кисень, а й азотна кислота, бе-ртолетова сіль тощо. Деякі речовини здатні горіти без доступу кисню, на-приклад ацетилен, хлористий азот. Окремі метали можуть горіти в атмо-сфері хлору, парах сірки. Залежно від наявності окислювача горіння можебути повним і неповним.

Повне горіння має місце при достатній кількості окислювача, неповне- при його нестачі. Продуктами повного горіння є вуглекислий газ, вода,азот й інші. При неповному горінні утворюються горючі і токсичні про-дукти (окис вуглецю, альдегіди, смоли, спирти та ін.).

Залежно від структури горючих речовин горіння може бути гомоген-ним і гетерогенним. При гомогенному горінні компоненти горючої сумішізнаходяться на початковій стадії у пароподібному стані. Гетерогенне го-ріння має місце при наявності різних фаз у горючий системі, наприкладгоріння рідин і твердих матеріалів.

З урахуванням швидкості розповсюдження вогню горіння буває де-флаграційним (декілька м/с), вибуховим (десятки і сотні м/с), детонацій-ним (тисячі м/с).

Окрім того, залежно від способу розповсюдження вогню, горіння бу-ває ламінарним (пошарове розповсюдження фронту вогню) і турбулент-ним (переміщення шарів згорання з підвищеною швидкістю вигорання).