2.1.5. Право працівників на пільги і компенсаціїза важкі та шкідливі умови праці

Законом України «Про охорону праці» передбачені права працівникана пільги і компенсації за наявності на його робочому місці небезпечних ішкідливих виробничих факторів. Зокрема, він забезпечується безоплат-ним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінни-ми харчовими продуктами. У разі роз'їзного характеру роботи працівни-кові виплачується грошова компенсація на придбання відповіднихпродуктів для покращення стану здоров'я.

Перелік виробництв, професій та посад, робота на яких дає право набезоплатне лікувально-профілактичне харчування у зв'язку з небезпеч-ними і шкідливими умовами праці, затверджений Міністерством праці ісоціальної політики. Наприклад, при виконанні роботи в умовах високоїтемператури відбувається інтенсивне потовиділення, за якого організмвтрачає воду і мінеральні речовини, що негативно відбивається на психо-фізіологічному стані працівника. Тому в гарячих цехах працівники забез-печуються газованою солоною водою.

Робітники, що працюють у вищезазначених шкідливих і небезпечнихумовах, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого при-значення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачуванувідпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та іншіпільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавст-вом. Керівник підприємства (роботодавець) може за свої кошти додатко-во встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим догово-ром) додаткові пільги і компенсації працівникам понад передбаченихзаконодавством.

У випадку зміни виробничих умов, розмірів пільг і компенсації, пе-редбачених трудовим договором, керівник підприємства повинен не піз-ніше як за 2 місяці письмово поінформувати про це працівника. При цьо-му працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням.