5.10. Забезпечення пожежної безпеки на виробничих об'єктах

магниевый скраб beletage

Пожежна профілактика та пожежна безпека.

Пожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічнихзаходів, спрямованих на гарантування безпеки людей, запобігання по-жежам, обмеження їх поширення, а також створення умов для успіш-ного гасіння пожежі.

У процесі розробки профілактичних заходів запобігання пожежамвраховується протипожежний стан об'єкта, тобто кількість пожеж та зби-тки від них, число займань, а також травм, отруєнь і загиблих людей, рі-вень реалізації вимог пожежної безпеки, рівень боєготовності пожежнихпідрозділів, а також стан протипожежної агітації і пропаганди.

Пожежна безпека - стан об'єкта, за якого виключається можли-вість пожежі, а у випадку її виникнення унеможливлюється дія на людейнебезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матеріальнихцінностей. Одним із основних факторів забезпечення пожежної безпекиє пожежна профілактика.

Забезпечення пожежної безпеки об'єкта передбачає створення систе-ми попередження пожеж та протипожежного захисту. Велике значенняпри цьому мають організаційно-технічні заходи, які умовно можна поді-лити на:

а)         організаційні (організація пожежної охорони, навчань, інструкта-жів та ін.);

б)         технічні (суворе дотримання правил і норм, визначених чинниминормативними документами, при реконструкції приміщень, технічномупереоснащенні виробництва, експлуатації електромереж, опалення, осві-тлення та ін.);

в)         заходи режимного характеру (заборона паління та застосуваннявідкритого вогню в недозволених місцях та ін.);

г)         експлуатаційні (своєчасне проведення профілактичних оглядів,ремонтів устаткування тощо).

З метою попередження пожеж, їх поширення та боротьби з ними усіпрацівники підприємств, установ й організацій проходять навчання та ін-структажі з питань пожежної безпеки. На об'єктах з підвищеною пожеж-ною небезпечністю обов'язковим є навчання.

Система попередження пожеж

Система попередження пожеж - це комплекс організаційних захо-дів і технічних засобів, спрямованих на запобігання виникненню та роз-витку пожежі. Вона передбачає виявлення початкової стадії пожежі,своєчасну інформацію й, у разі необхідності, включення автоматичних

систем пожежегасіння.

Як відомо, основною умовою горіння є наявність трьох чинників: го-рючої речовини, окислювача та джерела вогню. Для того щоб сталося го-ріння, горюча речовина, окислювач та джерело запалювання повинні ма-ти певні критичні рівні (температуру, концентрацію, енергію).

Оскільки в умовах виробництва завжди є горючі речовини, а у повіт-рі - достатня кількість кисню, то для виникнення горіння бракує лишеджерела займання.

До джерела запалювання належать відкрите полум'я, розжареніпредмети, іскри від ударів та тертя, сонячна радіація та ін.

Горюча речовина з окислювачем утворює так зване горюче середо-вище, яке здатне горіти при наявності джерела запалювання. Тому заходисистеми попередження пожежі спрямовані на дотримання безпечної по-ведінки з джерелом запалювання та запобігання утворенню горючого се-редовища.

Запобігання появі у горючому середовищі джерела запалювання мо-жна досягти дотриманням Правил пожежної безпеки, використанням еле-ктроустаткування, що відповідає за вимогам класу пожежовибухонебез-печних приміщень та зон, ліквідацією умов для самоспалахуванняречовин (матеріалів) тощо.

Запобігання утворенню горючого середовища досягається дотриман-ням наступних вимог: заміна, по можливості, у технологічних процесахгорючих речовин (матеріалів) на негорючі; ізоляція горючого та вибухо-небезпечного середовища; використанням інгібіторних та флегматиза-ційних добавок; застосуванням в установках з горючими речовинамипристроїв захисту від пошкоджень та аварій; жорстким контролем за ста-ном повітря в приміщеннях та якістю вентиляції тощо.

Система попередження пожеж також передбачає зниження пальногонавантаження в приміщеннях, проведення пожежотехнічних обстежень,використання знаків безпеки, своєчасне виявлення початкової стадії по-жежі, передачу інформації про місце і час її виникнення й, у разі необхід-ності, включення автоматичних засобів пожежегасіння. Засобами проти-пожежної автоматики забезпечуються виробничі приміщення категорійА, Б і В.

Установки автоматичної електричної пожежної сигналізації монту-ють на складах, базах та інших пожежовибухонебезпечних об'єктах. Ос-новними складовими частинами цих установок є: датчики (сповісники),що монтуються в будівлях або на території об'єктів і призначені для по-дання сигналу про пожежу; приймальні апарати (станції), що забезпечу-ють приймання сигналів від датчиків, а також автоматичні системи по-жежегасіння.

Датчики можуть бути тепловими, димовими, світловими. Принципироботи їх будуються на дії тепла, продуктів згорання й ультрафіолетовихпроменів.

Теплові датчики спрацьовують при температурі на 20-40 °С вище відможливої максимальної температури при звичайних умовах. Серед нихнайбільш поширеними є біметалеві датчики, принцип дії яких базуєтьсяна явищі термоелектрики. У провідниках, виконаних із різнорідних мате-ріалів, виникає термоелектрорушійна сила, якщо місця їх з' єднання три-мати при різних температурах.

Для сигналізації про пожежу у вибухонебезпечних приміщеннях за-стосовують напівпровідникові датчики максимальної дії ПТИМ-1 іПТИМ-2.

Димові датчики працюють на принципі дії продуктів горіння (диму)на електричний струм іонізаційної камери, що використовується як спо-вісник. Живлення датчика здійснюється постійним струмом напругою220 В.

Світлові датчики працюють на принципі перетворення електромаг-нітного випромінювання відкритого полум'я в електричну енергію.

Теплові датчики контролюють 10-25 м2 площі приміщення, димові -30-100 м , світлові - 400-600 м . їх закріплюють на стелі або підвішуютьна висоті 6-10 м.

В залежності від можливості зазначити свій номер (адресу) сповіщува-чі поділяються на:

адресовані, які реагують на фактори, супровідні пожежні, в місці їхвстановлення і постійно або періодично активно формують сигнал простаж пожежонебезпечності в захищуваному приміщенні та власну праце-здатність із зазначенням свого номера;

не адресовані, які реагують на фактори, супровідні пожежі, в місціїх встановлення та формують сигнал про виникнення пожежі в захище-ному приміщенні без зазначення свого номера.

Вибір пожежних сповіщувачів здійснюється в залежності від характе-ристики виробництв, технологічних процесів, приміщень відповідно доДодатку К до ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд».Наприклад, пріоритетним у виробничих будівлях є автоматичний тепло-вий сповіщувач, а у спеціальних спорудах (приміщення електронно-обчислювальної техніки) - димовий.

При виборі димових датчиків не рекомендується використовувати та-кі, що працюють з радіо затоками, у приміщеннях з довготривалим пере-буванням людей ( лікарні).

Органами чуття також можна виявити початок горіння за такими по-казниками, як дим, його дія на очі та дихання, специфічний запах горю-чих речовин та газів, які утворюються при горінні (фосген, окис азоту,сірководень та ін.), світло, язики полум'я тощо.