5.10.3 Протипожежний захист

магниевый скраб beletage

Система протипожежного захисту - це сукупність організаційнихзаходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей не-безпечних факторів пожежі й обмеження збитку від неї.

Основними напрямками протипожежного захисту об'єкта є:

обмеження розмірів та поширення пожежі, що досягається плану-ванням будівель і споруд з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки,правильним розміщенням виробничих цехів, приміщень, дільниць у ме-жах будівлі, вибором будівельних конструкцій, встановленням протипо-жежних перешкод, влаштуванням систем пожежегасіння та ін.;

обмеження розвитку пожежі. Це, перш за все, обмеження кількостігорючих речовин, що одночасно знаходяться в приміщенні, аварійнестравлювання горючих рідин та газів, своєчасне звільнення приміщеньвід залишків горючих матеріалів, а також застосування для пожежовибу-хонебезпечних речовин (матеріалів) спеціального устаткування;

створення умов для успішного гасіння пожежі.

У будівлях і спорудах з пожежонебезпечним виробництвом категорійА, Б, В встановлюють стаціонарні установки пожежегасіння, які можутьбути аерозольні (галоїдовуглеводні), рідинні, водяні, парові, порошкови-дні. Найкраще зарекомендували себе спринклерні системи, що являютьсобою розгалужену мережу труб, прокладених по стелі, на яких закріпле-ні спринклерні головки. Спринклерні системи можуть бути водяні, повіт-ряні (газові) і змішані. Вода або газ до труб потрапляє під тиском. Отвір успринклерній головці закритий легкоплавким замком-клапаном, що роз-рахований на спрацювання при температурах 72, 93, 141 та 182 °С. Пло-ща змочування одним спринклером становить 9-12 м , а інтенсивністьподачі води - 0,1 л/с м .

У приміщеннях з підвищеною пожежною небезпекою, в яких припожежі можливе швидке розповсюдження вогню, застосовують дренчер-ні системи. Ці системи мають збуджувальний клапан групової дії, якийконтролює справність установки і ввімкнення її в дію.

Дренчерні установки подають воду на всю площу приміщення. В нихзамість спринклерних головок з легкоплавкими клапанами встановлені дре-нчери - відкриті зрошувальні головки без замків. Подача води регулюєтьсяклапаном групової дії, який відкривається автоматично або вручну. Ці уста-новки призначені як для гасіння пожежі, так і для створення водяних завіс зметою ізоляції вогню і запобігання його поширенню.

Відповідно до НАПБ Б 01.004-2000 Правил технічного устаткуванняустановок пожежної автоматики керівники підприємств та уповноваженіними особи зобов'язані утримувати установки пожежної автоматики усправжньому стані.

5.10.4. Протипожежний захист місць зберігання матеріальних

цінностей.

Під час зберігання у складах (приміщеннях) різних речовин та матеріалівповинні вираховуватись їх пожежно небезпечні фізично-хімічні власти-вості (здатність до самозаймання тощо), сумісність, а також ознаки одно-рідності речовин, що застосовуються для гасіння пожежі.

Товари і матеріали можуть зберігатися на стелажах або іншим спосо-бом. У разі застосування безстелажного способу зберігання товари і ма-теріали повинні укладатися у штабелі. Відстань між стінами та штабеля-ми чи стелажами повинна бути не менше 0,8м.

У складених приміщеннях не дозволяється:

зберігати продукцію навалом та вепритул до приладів і труб опаленнята електрообладнання;

використовувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні при-лади, установлювати з цією межою штежельці розетки;

влаштовувати чергове освітлення; встановлювати протектори зовніш-нього освітлення безпосередньо на дахах складів;

зберігати аерозольні упаковки в одному приміщенні з окисниками,горючими газами, легкозаймистими речовинами та горючими речовина-ми;

зберігати кислоти у місцях, де можливе їх стикання з деревиною, со-ломою та іншими речовинами органічного походження;

застосовувати транспорт з двигунами внутрішнього згоряння без іс-крогасників;

проводити безпосередньо у складових приміщеннях розкриття тари,розфасування продукції тощо.