5.12. Евакуація людей з приміщень при пожежах

Евакуація - це одночасне переміщення значної кількості людей в од-ному напрямку під час виникнення пожежі у приміщенні, а також приаваріях. Від правильної організації евакуації і стану комунікацій примі-щень залежить збереження життя людей.

Показником ефективності евакуації є час, протягом якого люди мо-жуть у разі необхідності залишити окремі приміщення і будівлі чи спору-ди взагалі. Безпека евакуації досягається тоді, коли час евакуації не пере-вищує часу настання критичної фази розвитку пожежі (критичнихтемператур, концентрацій кисню, диму та ін.).

Шляхи евакуації (проходи, коридори) повинні мати рівні вертикальніогороджувальні конструкції без будь-яких виступів, що звужують виходипо ширині; природне освітлення або штучне, що працює від звичайноїелектромережі або від аварійної. Мінімальна ширина проходу має стано-вити не менше 1 м, а висота - 2 м. Двері на шляхах евакуації повинні від-чинятися, як правило, у напрямку виходу з будівлі.

Евакуаційних виходів з приміщення або споруди має бути, як прави-ло, не менше двох. Допускається наявність одного евакуаційного виходуз приміщень, якщо відстань від найбільш віддаленого робочого місця доцього виходу не перевищує 25 м, а кількість працюючих - не більше 5осіб у приміщеннях з виробництвами категорій А, Б; 25 осіб - у примі-щеннях з виробництвом категорії В; 50 осіб - у приміщеннях з виробниц-твами категорій Г та Д.

Не допускається влаштовувати евакуаційні виходи через приміщеннякатегорій А і Б, а також через виробничі приміщення в будівлях підви-щених ступенів вогнестійкості.

На видних місцях приміщень (у коридорах та проходах, біля виходів зприміщень на стіні) має знаходитись чіткий, зрозумілий план евакуації.

Евакуаційні виходи повинні бути: з приміщень, розташованих у під-вальних і цокольних поверхах, через сходову площадку за умови відсут-ності на шляху евакуації складів горючих матеріалів; з приміщень пер-шого поверху - безпосередньо через коридор, вестибюль до сходовоїклітки; з приміщень будь-якого поверху, крім першого, - до коридору,

що веде до сходової клітки.

Для забезпечення ефективної евакуації людей при пожежі необхідносвоєчасно проводити інструктажі й мати інструкції щодо дій у разі еваку-ації, проводити тренування з евакуації людей з будинку і приміщень нерідше двох разів на рік.

За нормами, необхідний час евакуації з будинку складає: для катего-рій пожежонебезпечності виробництва А, Б, Е - 0,5-1,75 хв.; категорії В -1,75-3 хв.; категорії Г і Д - не нормується.