5.13. Обов'язки підприємств, установ, організацій,громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 5 Закону України «Про пожежну безпеку» власники під-приємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі -власники), а також орендарі зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної без-пеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід упрактику протипожежного захисту;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти ізатверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють умежах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний кон-троль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів дер-жавного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки тапропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для за-безпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючиїх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту ізв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх вико-ристання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядкупідрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування мате-ріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та до-кументи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними вироб-ляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів ви-явлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої авто-матики;

своєчасно інформувати органи пожежної охорони про несправ-ність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачан-ня, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

Чинне законодавство передбачає конкретні обов'язки підприємств,установ та організацій з надання допомоги пожежній охороні в процесігасіння пожежі. Так, згідно зі ст. 34 Закону України «Про пожежну без-пеку» для участі у гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчоївлади, підприємства, установи та організації на вимогу керівника гасінняпожежі зобов'язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнега-сні речовини, техніку, паливно-мастильні матеріали, людські ресурси,обладнання, засоби зв'язку тощо, а під час пожежі, що триває понад тригодини, - харчування, приміщення для відпочинку і реабілітації особово-го складу та осіб, залучених до гасіння пожежі.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про пожежну безпеку» громадяниУкраїни, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебуваютьна території України, зобов'язані:

виконувати правила пожежної безпеки: забезпечувати будівлі, якіїм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасінняпожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність уповодженні з вогнем;

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вжива-ти заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Ця стаття Закону є юридичною підставою для будь-якого керівни-ка, щоб вимагати від своїх підлеглих, відвідувачів виконувати правилапожежної безпеки.