5.14. Забезпечення пожежної безпеки підприємствз наявністю піротехнічних виробів

магниевый скраб beletage

Порядок обігу побутових піротехнічних виробів в Україні регулю-ється Тимчасовими правилами, затвердженими наказом МВС за № 1649від 23.12.2003 р.

5.14.1. Загальне уявлення про піротехнічні вироби

та їх небезпечні чинники. Види піротехнічних виробів

Піротехнічний виріб - пристрій, який призначено для створення не-обхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішувано-го) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу.

Піротехнічні вироби, як правило, призначаються для проведеннярозважальних заходів (феєрверків). Їх використання з дотриманням вимогінструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу абонаноситься на його споживчому пакуванні, забезпечує за межами небез-печних зон безпеку здоров'я та життя людей. У разі виконання необхід-них умов безпеки їх вільно продають населенню, поводження з ними непотребує спеціальних знань та навичок, вони не призводять до пошко-дження майна і забруднення навколишнього середовища. Піротехнічнізасоби належать до першого класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ19433-88.

Небезпечним чинником піротехнічного виробу є специфічний ефект,що його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент, і якийза певних умов здатний загрожувати здоров'ю людей та завдавати шкодимайну і навколишньому середовищу.

Окрім піротехнічних виробів побутового призначення є піротехнічнівироби технічного та спеціального призначення. Ці вироби, користуванняякими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації ви-конавців і забезпечення відповідних умов технічного оснащення, такожналежать до першого класу небезпечних вантажів згідно з ГОСТ 19433-88.

Піротехнічні вироби поділяються на дві групи сумісності: "G" та "S".

Група сумісності "G " - це піротехнічні вироби, які містять як вибу-хові, так й освітлювальні, запалювальні, сльозоточиві або димоутворюва-льні речовини, за винятком виробів, що активуються водою, та виробів,що містять білий фосфор, фосфіди, легкозаймисті рідини та гелі, і класи-фікуються за класами небезпечності як 1.1 G, 1.2 G, 1.3 G та 1.4 G.

Група сумісності "S" - це речовини або вироби, упаковані або скон-струйовані таким чином, щоб у разі випадкового спрацювання будь-якийнебезпечний прояв обмежувався самим їх пакуванням. Якщо ж тара по-рушена полум'ям, то ефект вибуху має бути обмежений, щоб не заважитипроведенню аварійних заходів або гасінню пожежі в безпосередній бли-зькості до пакування. Такі вироби класифікуються за класами небезпеч-ності як 1.4 S (вироби, що являють собою незначну небезпеку вибуху підчас транспортування тільки у випадку запалення або ініціювання). Діявибуху обмежується пакуванням.

До піротехнічних виробів спеціального призначення, які використо-вуються працівниками ОВС, належать світлозвукова граната «Зоря» тасвітлозвуковий пристрій «Полум'я». Ці вироби здатні викликати осліп-лення та оглушення злочинця. Параметри основних даних світлозвуковоїгранати «Зоря» та світлозвукового пристрою «Полум'я» наведені в табл.18.

Таблиця 18

Характеристика піротехнічних виробівспеціального призначення типу «Зоря» та «Полум'я»

 

Світлозвукова

Світлозвуко-

Параметри

граната «Зо-ря»

вий пристрій«Полум'я»

Сила світла, кд

3x107

6x107

Безпечна відстань для людини при за-

 

 

стосуванні засобів освітлення на відкри-

2,8

10

тому просторі, м

 

 

Безпечна відстань для людини при засто-суванні засобів освітлення у приміщенні, м

3,9

14,2

Рівень шуму на відстані 15 м, дБ

170

170