5.14.2.Безпека при виробництві, транспортування, зберіганніта використанні піротехнічних виробів.

Виробництво побутових піротехнічних виробів здійснюється на ос-нові розробленої нормативної документації, яка повинна відповідати ви-могам ДСТУ 4105-2002, ДСТУ 1.3-93 та ГОСТ 2.102-68, а також за наяв-ності дозволу на початок роботи, виданого органом Держпромгірнаглядута органом Державного пожежного нагляду України. Усі працівники,безпосередньо пов'язані з виробництвом побутових піротехнічних виро-бів, повинні допускатися до робіт тільки після проходження спеціальногонавчання, інструктажу та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

Усі роботи з виробництва побутових піротехнічних виробів маютьпроводитись на атестованому та справному обладнанні і відповідати ви-могам інструкції на безпечне проведення відповідних видів робіт, а самівироби підлягають обов'язковій сертифікації на відповідність до вимогбезпеки ДСТУ. Це ж стосується і побутових піротехнічних виробів, вве-зених на територію України для реалізації в торговельній мережі насе-ленню.

Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні випро-бування, для використання на території України заборонено.

Перевезення побутових піротехнічних виробів територією Українимає здійснюватись відповідно до вимог Закону України «Про перевезеннянебезпечних вантажів», Правил перевезення небезпечних вантажів згідноз вимогами Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення не-безпечних вантажів (ДОПНВ) та Правил дорожнього руху.

Приватні особи мають право перевозити побутові піротехнічні виро-би на технічно справному автотранспорті, якщо ці вироби упаковані дляроздрібної торгівлі та призначені для їх особистого використання в побу-ті, на дозвіллі або у спорті, у кількості до 50 кг виробів класу 1.4 G та ви-робів класу 1.4 S.

Під час проведення робіт з вантажами, які містять побутові піротех-нічні вироби, забороняється використання відкритого вогню, а також па-ління.

Місця навантаження і розвантаження пакувань з побутовими піротех-нічними виробами мають бути обладнані спеціальними пристосуваннями,що забезпечують безпечні умови роботи, первинними засобами пожежега-сіння (два і більше порошкових вогнегасників з масою заряду не менше 5кг), стаціонарним або тимчасовим освітленням. До місця розвантаження абонавантаження допускається лише одна машина, її під'їзд до будинку схо-вища здійснюється на відстані не ближче 5 м.