2.1.7. Особливості охорони праці неповнолітніх

магниевый скраб beletage

Охорона праці неповнолітніх закріплена законодавством України. Не-повнолітні (особи, що не досягли 18 років) у трудових правовідносинахприрівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, відпускахта деяких інших умов користуються пільгами. Зокрема, забороняється залу-чати їх до важких робіт і до робіт із шкідливими або небезпечними умовамипраці, а також до підземних робіт. Порядок трудового і професійного на-вчання неповнолітніх професій, пов'язаних з цими роботами, визначаєтьсяПоложенням, затвердженим наказом Державного комітету України з нагля-ду за охороною праці 15.12.2003 р. № 244.

Забороняється також залучати неповнолітніх до підіймання і пере-міщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми(табл. 1).

Таблиця 1

Граничні норми підіймання та переміщенняважких предметів неповнолітніми

Вік неповнолі-тніх, у роках

Граничні норми ваги вантажу, кг

Короткочасова робота

Тривала робота

Юнаки

Дівчата

Юнаки

Дівчата

14

5

2,5

15

12

6

8,4

4,2

16

14

7

11,2

5,6

17

16

8

12,6

6,3

Усі особи, молодші вісімнадцяти років, приймаються на роботу лишепісля попереднього медичного огляду й у подальшому, до досягнення 21року, щороку підлягають обов'язковому медичному огляду. За згодоюбатьків або опікунів можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, якідосягли п'ятнадцяти років.

Забороняється залучати неповнолітніх до нічних, надурочних робітта робіт у вихідні дні (ст. 192 КЗпП), а тривалість робочого часу для пра-цівників віком від 16 до 18 років має складати 36 годин на тиждень, вікомвід 15 до 16 років - 24 години на тиждень.

Щорічна відпустка неповнолітнім надається в літній час або, за їхбажанням, у будь-яку пору року.

Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника або уповноваженогоним органу, крім дотримання загального порядку звільнення, здійснюєть-ся тільки за згодою районної (міської) комісії у справах неповнолітніх(ст. 198 КЗпП).

Категорії робіт, на яких забороняється застосування праці жінок і не-повнолітніх, а також граничні норми підіймання і переміщення важкихречей жінками і неповнолітніми затверджуються МОЗ за погодженням зДержпромгірнагляду.

Охорона праці інвалідів

Інвалідами рахуються особи зі стійким розладом функцій організму, обу-мовленим захворюванням, наслідком травм або природженими дефектами, якіпризводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності у соціальній допо-мозі та захисту.

Інваліди в Україні володіють всією повнотою соціально — економічних,політичних, особистих прав і свобод (ст. 1 Закону України „Про основи соціа-льної захищеності інвалідів України").

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані створюва-ти для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експе-ртної комісії та індивідуальних програм реабілітації, вживати додаткових за-ходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категоріїпрацівників (ст. 12 Закону України „Про охорону праці").

У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноваже-ний ним орган покладається обов' язок організувати навчання, перекваліфіка-цію і перевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, вста-новити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тижденьта створити пільгові умови праці.

Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згодине допускається.

Нормативні    акти з охорони праці