2.1.9.1. Загальне поняття про нормативно - правові акти з охоронипраці. Система стандартів безпеки праці

магниевый скраб beletage

Нормативно-правові акти з охорони праці — це правила, норми, рег-ламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи з охоронипраці. Вони є обов'язковими до виконання і дотримання усіма підприємс-твами, для яких вони розроблені.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних но-рмативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціально упов-новаженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро-ною праці за участю професійних спілок і Фонду соціальногострахування від нещасних випадків та за погодженням з органами держа-вного нагляду за охороною праці, а санітарні правила та норми затвер-джуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчоївлади в галузі охорони здоров'я.

Нормативно - правові акти з охорони праці розглядаються в мірувпровадження досягнень науки і техніки, але не рідше одного разу на де-сять років.

Розгляд та впровадження їх має за мету поліпшення безпеки, гігієнипраці та виробничого середовища.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих дляздоров'я умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити про це відпо-відний орган державного нагляду за охороною праці, а також звернутисьдо нього при необхідності з клопотанням про встановлення строку дляпроведення умов праці згідно нормативних вимог. Отримавши згоду абоінше рішення з цього приводу від органу державного нагляду, роботода-вець зобов'язаний невідкладно повідомити про це заінтересованих пра-цівників (ст. 29 Закону „Про охорону праці").

Державні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ)колишнього СРСР застосовуються на території України до їх заміни ін-шими нормативними документами, якщо вони не суперечать чинному за-конодавству України. Відповідно до Угоди про співробітництво в галузіохорони праці, укладеної керівними органами урядів держав СНД, стан-дарти ССБТ надалі визнаються Україною як міждержавні стандарти заугодженим переліком, що переглядається в міру необхідності з урахуван-ням національного законодавства держав СНД та результатів спільної ро-боти, спрямованої на удосконалення Системи стандартів безпеки праці.

ГОСТ мають п'ять класифікаційних груп, яким надано шифр підсистем:

організаційно-методичні стандарти — 12.0;

стандарти вимог та норм за видами небезпечних і шкідливих ви-робничих факторів — 12.1;

стандарти вимог безпеки до виробничого устаткування — 12.2;

стандарти вимог безпеки до виробничих процесів — 12.3;

стандарти вимог безпеки до засобів захисту працюючих — 12.4.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними

стандартами України з питань безпеки праці, Будівельними нормами таправилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроуста-новок, нормами технічного проектування та іншими нормативними акта-ми.