2.1.9.2. Міжгалузеві та галузеві акти з охорони праці

магниевый скраб beletage

Державні міжгалузеві нормативні акти про охорону праці — це нор-мативні акти загальнодержавного користування, дія яких поширюється навсі підприємства, установи, організації незалежно від їх форм власностіта відомчої (галузевої) належності (наприклад, «Правила монтажу і без-печної експлуатації ліфтів» та ін.).

Державні галузеві нормативні акти про охорону праці — це нормати-вні акти, дія яких поширюється на підприємства, установи і організаціїнезалежно від форм власності, що належать до певної галузі.

Галузеві нормативні документи з охорони праці підприємств та уста-нов конкретної галузі (міністерства або іншої управлінської структури)розробляються і затверджуються за встановленим порядком установамицієї галузі за погодженням з профспілкою.

Затверджені у встановленому порядку нормативні документи для пра-цівників реєструються службою охорони праці підприємства у відповідно-му журналі та видаються керівникам підрозділів під розпис. Кожний керів-ник підрозділу підприємства повинен мати комплект чинних інструкцій дляпрацівників усіх професій і видів робіт на даній дільниці.