2.1.9.3. Нормативні акти з охорони праці на окремихоб'єктах

магниевый скраб beletage

Крім державних нормативних актів з охорони праці існують і норма-тивні акти, що діють на окремих об'єктах. Власники підприємств, уста-нов, організацій або уповноважені ними органи розробляють на основіДержавних нормативних актів з охорони праці (ДНАОП) і затверджуютьвласні положення, інструкції або інші нормативні акти з охорони праці,що діють в межах підприємства, установи, організації. До таких актів на-лежать:

Положення про систему управління охороною праці на підприємс-тві;

Положення про службу охорони праці на підприємстві;

Положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві;

Положення про роботу уповноважених трудового колективу;

Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівни-ків з питань охорони праці;

Положення про організацію і проведення первинного і повторногоінструктажу, а також пожежно-технічного мінімуму;

Положення про організацію попереднього і періодичного медич-них оглядів працівників;

Положення про санітарну лабораторію на підприємстві;

Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видамиробіт;

Інструкції про заходи пожежної безпеки;

Інструкції про порядок проведення зварювальних та інших вог-невих робіт на підприємстві;

Перелік робіт з підвищеною небезпекою;

Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані про-ходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці;

Наказ про організацію безкоштовної видачі працівниками певнихкатегорій лікувально-профілактичного харчування;

Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спец-одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;

Наказ про організацію безкоштовної видачі молока й інших рів-ноцінних харчових продуктів працівникам, що працюють у шкідливихумовах.

Виходячи зі специфіки робіт та вимог чинного законодавства, керів-ник об'єкта затверджує нормативні акти із вищезазначеного списку таінші, що регламентують питання охорони праці.