2.1.10. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці

За порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці,створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державногонагляду і громадського контролю винні притягуються до дисциплінарної,адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності (ст. 44Закону України "Про охорону праці").

Кодекс законів про працю України (ст.47) передбачає наступні дис-циплінарні стягнення: догана, звільнення з роботи.

Дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваже-ним ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізнішеодного місяця з дня його виявлення.

Адміністративна відповідальність при порушенні вимог законодавст-ва про охорону праці тягне за собою накладання штрафу на працівниківвід двох до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадо-вих осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власностіта громадян — суб'єктів підприємницької діяльності — від 5 до 10 неопо-даткованих мінімумів доходів громадян (ст. 4 КпАПУ).

Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних пра-вил і норм тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного додванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадовихосіб — від шести до двадцяти п' яти неоподаткованих мінімумів доходівгромадян.( ст. 42 КпАПУ).

Матеріальна відповідальність робочих і службовців регламентуєтьсястаттями 130-138 Кодексу законів про працю України і іншими нормати-вними актами.

При накладанні матеріальної відповідальності права і законні інтере-си працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальностітільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених за-конодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, уста-нові, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) праців-ника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиноюзаробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподі-яної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.

За наявністю зазначених підстав і умов матеріальна відповідальністьможе бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисцип-лінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Законодавством передбачені різні види матеріальної відповідальностів залежності від того, чи є в діях працівника ознаки кримінального зло-чину чи ні. При наявності в його діях ознак злочину на працівника можебути в силу ст. 134 КЗпП України покладена повна матеріальна відпові-дальність, а при відсутності таких ознак на працівника накладається об-межена відповідальність в розмірі його середньомісячного заробітку.

Суттєве значення має загальний об'єм і розмір збитку у зв'язку з по-рушенням вимог відносно охорони праці. Ця шкода може включати кош-ти, виплачені потерпілому на відшкодування втраченого заробітку, одно-разової допомоги, додаткових витрат на лікування і т.п., коли потерпілийзалишився живий, а також кошти, витрачені на поховання на випадоксмерті потерпілого, виплачених коштів одноразової допомоги на сім' ю іна утриманців.

До матеріальних збитків у зв'язку з порушенням законодавства зохорони праці, крім вищесказаних виплат, пов'язаних з травмуваннямабо смертю працівника, відноситься також шкода, заподіяна:

знищенням майна, устаткування, приміщень власника внаслідок вибу-ху, пожежі, руйнування;

псування матеріалів, напівфабрикатів;

виплатами коштів страховим компаніям у зв'язку з пошкодженням абозіпсуванням застрахованого майна та ін.

Кримінальна відповідальність має місце при порушенні правил без-пеки, санітарних, протипожежних правил і норм, які призвели до аварії,травматизму і інших негативних наслідків і визначаються відповіднимистаттями Кримінального кодексу України. Так, ст. 271 цього Кодексу пе-редбачає, що:

порушення вимог законодавства та інших нормативно-правових актівпро охорону праці службовою особою підприємства, установи, органі-зації або громадянином — суб'єктом підприємницької діяльності, якщоце порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, - караєтьсяштрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням воліна той самий строк;- те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкінаслідки, - карається випраними роботами на строк до двох років абообмеженням волі на строк до п' яти років, або позбавленням права обі-ймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двохроків або без такого.

Кримінальним кодексом також передбачено відповідальність за: по-рушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпе-кою (ст. 272); порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підпри-ємствах або у вибухонебезпечних цехах (ст. 273); порушення правилядерної або радіаційної безпеки (ст. 274); порушення правил, що стосу-ються безпечного використання промислової продукції або безпечноїексплуатації будівель і споруд (ст. 275).

2.2. Організаційні питання з охорони праці