2.1.2.Поняття управління охороною праці

Охорона праці — складна, багатофункціональна система, що має своюспецифічну мету, завдання та засоби їх вирішення. Вона покликана захи-щати працюючих на виробництві від його негативних факторів, зберігатиїх здоров'я і високу працездатність. Тому основною метою управлінняохороною праці є вдосконалення організації роботи із забезпечення без-пеки праці, зниження травматизму та аварійності на основі вирішеннякомплексу завдань щодо створення безпечних і нешкідливих умов праціна виробництві, надання лікувально-профілактичного і санітарно-побутового обслуговування працюючих.Під управлінням охороною праці розуміють планомірний процесвпливу на виробничу систему для отримання заданих показників, що ха-рактеризують здоровий стан умов праці. Управління охороною праці мо-жна уявити як безперервний процес дій, що включає:

оцінку параметрів умов праці;

формування мети і постановку завдань;

розробку програм з охорони праці;

реалізація програм та оцінка їх ефективності;

стимулювання виконавців.

Управління охороною праці можна охарактеризувати також як роз-робку, прийняття та реалізацію рішень, спрямованих на досягнення без-пеки на виробництві, у т.ч. створення здорових і безпечних умов праці.Управління охороною праці має орган і об'єкт управління, вхідну івихідну інформацію, прямий і зворотній зв'язок з виробництвом.

Об'єктом управління охороною праці є стан умов праці на робочихмісцях. У ширшому розумінні об'єкт управління охороною праці - це ді-яльність функціональних служб і структурних підрозділів із забезпеченнябезпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ді-лянках і на підприємстві в цілому.Принципову схему процесу управління охороною праці зображено

на рис. 2.

У вирішенні різноманітних завдань у сфері управління охороноюпраці беруть участь як державні органи, так і безпосередньо керівникипідприємств, структурних підрозділів, профспілкових організацій.

В умовах роздержавлення, утворення великої кількості суб'єктів під-приємницької діяльності з різними формами власності роль держави увирішенні завдань охорони праці суттєво зростає. Держава виступає га-рантом створення безпечних та нешкідливих умов праці для працівниківпідприємств, установ, організацій усіх форм власності.