2.2.2.1. Повноваження Кабінету Міністрів Українищодо охорони праці

Кабінет Міністрів України:

забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

визначає функції міністерств, інших центральних органів держав-ної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов пра-ці та нагляду за охороною праці;

подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержа-вну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого се-редовища;

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охоро-ни праці.

Для розробки і реалізації цілісної системи державного управлінняохороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національ-на рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює віце-премєр-міністр України.

Національна рада виконує такі функції:

створює єдину систему державного управління охороною праці;

вносить до розгляду Кабміну пропозиції щодо вдосконалення цієїсистеми;

організовує і забезпечує контроль за виконанням загальнодержав-них актів та рішень уряду з питань охорони праці;

розробляє загальнодержавну програму і законопроекти з питаньохорони праці, вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства зцих питань;

координує діяльність центральних і місцевих органів державноївиконавчої влади з питань охорони праці, організовує перевірки діяльно-сті їх у сфері праці;

бере участь у міжнародній співпраці з питань безпеки життєдіяль-ності та охорони праці, сприяє вивченню, узагальненню і поширенню до-свіду з охорони праці, здійснює контроль за виконанням укладених дого-ворів.

2.2.2.2.Повноваження Державного комітетуУкраїни з промислової безпеки,охорони праці та гірничого нагляду(Держгірпромнагляд )

Державний комітет Украьни з промислової безпеки, охорони праціта гірничого нагляду(до 2005 року Держнаглядохоронпраці) є урядовиморганом державного управління, який діє у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України і Кабіне-ту Міністрів України, Положенням, затвердженим Постановою КабінетуМіністрів України від 15 листопада 2005 р. № 1090.

Згідно з повноваженнями у сфері управління охороною праці Держ-гірпромнагляд:

здійснює комплексне управління охороною праці та контролюєвиконання функцій державного управління охороною праці міністерст-вами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою МіністрівАвтономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та орга-нами місцевого самоврядування;

бере участь у формуванні державної політики у сфері охоронипраці та забезпечує її реалізацію у цій галузі;

координує роботу міністерств, інших центральних органів виконав-чої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держад-міністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, іншихсуб'єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничогосередовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріаламипромислового призначення та об'єктами підвищеної небезпеки;

розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органамивиконавчої влади, Фондом соціального страхування від нещасних випад-ків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнськимиоб'єднаннями роботодавців та профспілок проект загальнодержавноїпрограми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого сере-довища і контролює її виконання;

проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів таінших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуата-ції у вулично-дорожній мережі загального користування, та реєструє пі-діймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють підтиском, трубопроводи пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового ком-плексу та інші об'єкти;

визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадо-вих осіб з питань охорони праці, погоджує навчальні плани і програмипідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів зохорони праці, видає дозволи на проведення навчання посадових осіб тапрацівників з питань охорони праці;

проводить у межах своїх повноважень розслідування аварій, гру-пових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельни-ми наслідками на виробництві;

веде облік аварій та оперативний облік потерпілих внаслідок не-щасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їхпричини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам;

організовує роботу з сертифікації засобів індивідуального захиступрацівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з державногоконтролю та систем управління охороню праці, приймає участь у прове-денні аудиту з питань охорони праці;

бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів таоб'єктів соціально-культурного призначення;

веде державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праціта промислової безпеки;

бере участь у проведенні експертизи проектів будівництва (рекон-струкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об'єктів,засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захиступрацівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охоронипраці та промислової безпеки;

готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності тадержавної статистики з питань охорони праці, промислової безпеки;

бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України,готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладання, денонсаціїтаких договорів;

виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Рішення Держгірпромнагляду з питань охорони праці, що належать

до його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерства-ми, іншими центральними органами державної виконавчої влади, місце-вими державними адміністраціями, місцевими радами народних депута-тів та підприємствами.