2.2.3.1. Система управління охороною праці на виробництві

магниевый скраб beletage

Система управління охороною праці (СУОП) на виробництві - цесукупність взаємопов'язаних правових, соціально-економічних, організа-ційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних рі-шень, направлених на попередження аварій, нещасних випадків, профе-сійних захворювань, а також засобів, які забезпечують збереження життя,здоров'я та працездатність людини в процесі праці.

Метою впровадження СУОП є безпечні і нешкідливі умови праціпрацівників на всіх виробничих процесах. При цьому мусить забезпечу-ватись не лише своєчасне усунення будь-яких порушень нормативних ак-тів з охорони праці, але і завчасне попередження можливості їх виник-нення.

Система управління охороною праці - це багатоступенева, багаторі-внева система, яка включає наступні рівні управління охороною праці:

міністерство - галузь (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

об'єднання - комбінати (керівництво, відділ охорони праці, науково-технічний відділ);

виробничі підприємства, організації (керівництво, відділ або службаохорони праці, науково-технічний відділ);

цеха, відділення, філії (керівництво, інженер з охорони праці, спеціа-лісти);

робоче місце (виконавець-керівник лінійних служб, працівники).

Система управління охороною праці керується відповідними зако-нодавчими і нормативними актами, вона передбачає опрацювання і за-твердження роботодавцем (керівником) окремих нормативних докумен-тів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов'язковимидля виконання на підприємстві.