2.2.3.2. Задачі управління охороною праці

магниевый скраб beletage

На будь-якому рівні управління охороною праці вирішуються насту-пні основні задачі:

навчання безпечним методам праці;

забезпечення безпеки устаткування і виробничих процесів;

забезпечення належного утримання приміщень і споруд;

створення належних санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального і колективного за-хисту;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

здійснення професійного добору.

Для вирішення зазначених задач необхідно:

встановити єдиний порядок щодо планування, організації таконтролю за охороню праці (умови праці, безпека праці, дотриманнятехнологічних норм, правил експлуатації машин, механізмів тощо);

мати достовірну інформацію і своєчасно доводити її до пра-цівників підприємств щодо стану умов праці, причин і наслідків ава-рій та нещасних випадків на робочих місцях, ефективності заходівпрофілактики безпеки праці;

використовувати економічні методи для підвищення зацікавленостіпрацівників щодо впровадження у виробництво безпечної техніки,технології, в дотримуванні вимог правил, норм та інструкцій з охоро-ни праці;

застосовувати заходи впливу, направлені на підвищення особистоївідповідальності працівників і спеціалістів щодо забезпечення безпе-ки праці, робочих - за дотриманням вимог інструкцій при виконаннітих чи інших робіт.

Навчання, інструктаж і перевірка знань працівників з питань охоро-ни праці здійснюється відповідно НПАОП 0.00-4.12-05.

Пропаганда охорони праці передбачає:

створення куточків, кабінетів з охорони праці;

проведення днів охорони праці;

демонстрування навчальних фільмів, плакатів, інших відео ма-теріалів з охорони праці;

проведення оглядів, круглих столів, семінарів з охорони працітощо.

Для забезпечення безпеки працівників від дії технологічного устат-кування, засобів зв'язку і оргтехніки, електротехнічних і вентиляційнихустановок, систем тепло-, водо- і газопостачання, будівельної техніки,транспортних засобів, підіймальних машин і механізмів, які використо-вуються або запроваджуються в експлуатацію, здійснюють:

призначення осіб, відповідальних за утримання цього устатку-вання в належному стані;

завчасний контроль устаткування на відповідність вимогамнорм і правил безпеки праці, за наявність сертифікатів;

вивчення проектної та технічної документації, визначення за-ходів безпечної експлуатації устаткування у відповідних інструкціях;

встановлення порядку введення в експлуатацію нового устат-кування або такого, що пройшло ремонт після відпрацьованого амор-тизаційного терміну;

своєчасне навчання персоналу, який обслуговує, використовуєустаткування;

організацію своєчасного проведення ремонтів і випробуваньзгідно встановлених нормативів.

Для устаткування підвищеної небезпеки встановлюється порядоквведення в експлуатацію, організація нагляду, підтримки у справному ібезпечному стані.

Виробниче устаткування, транспортні засоби, які вводяться в екс-плуатацію після реконструкції, повинні відповідати вимогам норматив-них актів з охорони праці.

Безпека виробничих процесів забезпечується при проектуванні, тех-нічному переоснащенні, шляхом цілеспрямованого вдосконалення тех-нологій.

Проекти на будівництво, реконструкцію в розділі "Охорона праці"повинні мати вимоги безпеки виробничих процесів і передбачати усу-нення безпосереднього контакту працівників з шкідливими і небезпеч-ними виробничими факторами.

Безпечність виробничих процесів забезпечується:

вибором технологічних процесів;

вибором виробничих майданчиків, об'єктів виробничих при-міщень;

вибором матеріалів, способів їх транспортування і зберігання;

вибором і розміщенням виробничого устаткування;

навчанням персоналу;

використанням ЗІЗ і ЗКЗ (ЗІЗ - засоби індивідуального захис-ту; ЗКЗ - засоби колективного захисту).

включення вимог охорони праці в інструкції з експлуатації аботехнологічні карти.

Виробничі приміщення, інженерні мережі, які вводяться в експлуа-тацію після будівництва або реконструкції, повинні відповідати вимогамвідповідних актів з охорони праці.

Проектна документація на будівництво і реконструкцію приміщень іспоруд повинні проходити експертизу на відповідність її вимогам нор-мативних актів з охорони праці та пожежної безпеки (ДНАОП 0.00-4.20-94).

Безпечна експлуатація приміщень, споруд, інженерних мереж забез-печується:

призначенням осіб, відповідальних за їх експлуатацію та утри-мання в справному і безпечному стані;

встановлення спостереження за їх технічним станом;

організацією періодичного обстеження і плановозапобіжногоремонту.

Об'єктами підвищеної небезпеки є : посудини, працюючі під тис-ком; підіймальні засоби; електроустаткування; об'єкти газового госпо-дарства; транспорт тощо.

Робота з об'єктами підвищеної небезпеки охоплює:

планування робіт з безпечної експлуатації цих об'єктів, їхсвоєчасний ремонт і опосвідчення;

призначення навчання й атестація персоналу відповідальногоза безпечний стан і експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки;

призначення, навчання й атестація виробничого персоналу,обслуговуючого подібні об'єкти і устаткування;

розроблення відповідних інструкцій;

контроль за станом об'єктів підвищеної небезпеки;

Факторами, які визначають стан об'єктів підвищеної небезпеки, є:

ступінь безпеки конструкцій, будівель, устаткування споруд,приладів;

ступінь безпеки розміщення та експлуатації об'єктів;

соціально-технологічний і психофізіологічний стан обслуго-вуючого персоналу.

Забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місцях увідповідності до нормативів, встановлених Міністерством охорони здо-ров'я і Міністерством праці і соціальної політики України, здійснюєтьсяза результатами атестації робочих місць і паспортизації їх санітарно-технічного стану.

Оцінка фактичного стану умов праці за ступенем шкідливості табезпеки проводиться на основі гігієнічної класифікації умов праці за по-казниками вадливості та безпечності факторів виробничого середовища,важкості і напруженості виробничого процесу.

Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці досягається усунен-ням причин виникнення і використання ефективних засобів захисту; вдо-сконаленням устаткування, механізацією і автоматизацією виробничихпроцесів; вентиляцією, освітленням виробничих приміщень, а такожсвоєчасним забезпеченням працівників засобами захисту, спеціальнимодягом і іншими засобами індивідуального захисту, встановлення чітко-го порядку їх видачі, використання та зберігання.

Оптимальний режим праці і відпочинку для працівників встановлю-ється з урахуванням специфіки їх роботи, фізичного і нервово-емоційного навантаження, психофізіологічної характеристики праці.

Надання працівникам особливих режимів праці та відпочинку згіднонормативами, встановленими Міністерством праці та соціальної політи-ки, передбачається колективним договором.

Лікувально-профілактичне обслуговування працівників, зайнятих навиконанні робіт з використанням речовин 1-4 класів небезпеки, прово-диться відповідно нормативним актам з охорони праці.

Організація санітарно-побутового обслуговування повинна перед-бачати забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями,їх улаштування у відповідності з нормами для тих чи інших виробничихпроцесів.

Професіональний добір встановлює фізичну і психофізіологічнупридатність працівників окремих спеціальностей (водій транспортнихзасобів, кранівник і т.п.) до можливості безпечного виконання робіт.