2.2.3.3. Планування робіт з охорони праці та контроль за її без-пекою

магниевый скраб beletage

Робота з охорони праці здійснюється у відповідності з перспектив-ним і поточним планів створення безпечних і нешкідливих умов праці, вяких визначені задачі підприємству в цілому і окремим структурним під-розділам, а також керівникам і спеціалістам.

Планування робіт здійснюється на основі:

заходів, які забезпечують досягнення встановлених нормати-вів безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища;

заходів, передбачених колективним договором;

заходів по усуненню недоліків, виявлених при розслідуваннінещасних випадків, професійних захворювань і аварій.

Контроль за станом охорони праці включає:

оцінку рівня небезпечних виробничих факторів(НВФ) і шкід-ливих виробничих факторів(ШВФ) на робочих місцях;

виявлення порушення вимог законів і нормативних актів зохорони праці;

перевірку усунення раніше виявлених порушень;

перевірку виконання працівником обов'язків з охорони праці;

перевірку виконання планів робіт з охорони праці;

перевірку забезпечення працівників ЗІЗ і ЗКЗ.

Види контролю:

зі сторони органів державного нагляду;

зі сторони служби з охорони праці;

оперативний контроль керівниками і іншими посадовими осо-бами підприємства;

громадський контроль;

комісія підприємства, уповноваженою працівниками особою зпитань охорони праці.

Оцінка стану охорони праці і результатів профілактичної роботиздійснюється за прийнятими на підприємстві показниками. Як джереловихідної інформації використовуються: акти про нещасні випадки, звітипро виробничий травматизм; матеріали атестації робочих місць, паспор-та санітарно-гігієнічного стану умов праці; журнали оперативного конт-ролю за станом охорони праці структурного підрозділу, акти і приписиперевірок стану охорони праці.

Узагальнені дані про стан охорони праці і результатів профілактич-ної роботи підготовлюються службою охорони праці і підлягаютьобов'язковому розгляду і аналізу на всіх рівнях управління підприємст-ва.

Стимулювання роботи з охорони праці, направлене на підвищеннязацікавленості працівників у забезпеченні безпечних умов праці, здійс-нюється відповідно Положенню, існуючому на підприємстві, в якому ви-значені конкретні показники, умови, види і форми заохочення за активнуучасть і ініціативу в реалізації заходів з підвищення безпеки праці і зароботу без порушень правил безпеки, а також заходи впливу на поруш-ників.