2.2.3.4. Методи управління в СУОП

В системі управління охороною праці використовують організацій-но-розпорядливі, соціально-психологічні та економічні методи управлін-ня.

Організаційно-розпорядливі методи враховують виконання праців-никами своїх посадових обов'язків з охорони праці, видання та виконан-ня наказів, розпоряджень і ін. Це методи прямої дії. Будь-який регламе-нтований документ або усний наказ, розпорядження повинніобов'язково виконуватись. Правомірність, оперативність і силу цих дійвизначають відповідні норми, правила, стандарти, інструкції та інші но-рмативні акти. Ефективність організаційно-розпорядливих методів ґру-нтується на свідомій дисципліні працівників.

Соціально-психологічні методи передбачають: виховну роботу; на-вчання і пропаганду з охорони праці; особистий приклад керівників під-розділів, їх відношення до виконання вимог охорони праці; встановленняконтролю, підвищення дисципліни; створення здорового психологічногоклімату в колективі; моральне стимулювання, застосування адміністра-тивних, дисциплінарних заходів тощо.

Економічні методи - це управління, з одного боку, з застосуваннямматеріальних стимулів за плідну роботу щодо поліпшення умов та під-вищення безпеки праці, з іншого - про впровадження економічних санк-цій за порушення умов праці.