2.2.3.5. Управління охороною праці на підприємстві

Відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несуть:

керівник (роботодавець) підприємства - за підприємство в цілому;

керівники структурних підрозділів - у структурних підрозділах;

безпосередні керівники робіт - на робочому місці.

Керівник підприємства повинен визначити і внести до посадових ін-струкцій обов'язки з питань охорони праці для всіх своїх заступників, на-чальників відділів і служб, які йому безпосередньо підлеглі.

Для проведення організаційно-методичної роботи з управління охо-роною праці та координації діяльності всіх структурних підрозділів від-носно забезпечення на робочих місцях в кожному структурному підроз-ділі умов праці відповідно нормативно-правовим актам, дотриманнязаконодавства відносно прав працівників на підприємстві з кількістю пра-працівників 50 осіб і більше керівники (роботодавець) підприємствастворює службу з охорони праці у відповідності з Типовим положенням,яка підпорядковується безпосередньо йому.

На підприємствах, де працює менше 50 працівників, функції службиохорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які ма-ють відповідну підготовку.

На підприємствах з кількістю працюючих менше 20 осіб для вико-нання функції служби охорони праці можуть залучатись сторонні фахів-ці, які мають відповідну підготовку.

Власник з урахуванням специфіки виробництва, керуючись Типо-вим положенням, опрацьовує та затверджує Положення про службу охо-рони праці підприємства.