ВІД АВТОРІВ

магниевый скраб beletage

Праця - це цілеспрямована діяльність, у процесі якої людина, вико-ристовуючи спеціальні знаряддя: різноманітні інструменти, прилади,устаткування, машини тощо, впливає на природу з метою виробництваматеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

Праця має особливий характер і потребує певної організації. З фі-зіологічної точки зору, це витрати фізичної і розумової енергії людсь-кого організму. Праця є необхідним і корисним процесом, за якого,проте, при певних умовах діяльності людина може піддаватися дії не-безпечних і шкідливих факторів виробничого процесу, що негативновідбивається на її здоров'ї. Проблеми створення безпечних і нешкідли-вих умов праці мають таку ж давню історію, як й історія людства. Од-нак сьогодні вони набувають особливого значення, адже ціна кожноїаварії істотно зростає. Статтею 3 Конституції України людина та її здо-ров'я оголошені найбільшою цінністю держави.

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров'ясвоїх громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцями та кері-вниками підприємств, установ і організацій, проте кількість нещаснихвипадків, що трапляються на виробництві або у ході виконання службо-вих обов'язків, залишається дуже великою. Так, на виробництві щоденнотравмуються у середньому 160 осіб, з них понад 20 стають інвалідами, а4-5 - гинуть. Кожен мільйон тонн вугілля, видобутого в Україні, коштуєжиття до п'яти шахтарів.

Міжнародне бюро праці встановило, що в середньому у світі на100 тис. працюючих щорічно припадає близько 6 нещасних випадків зісмертельними наслідками. В Україні цей показник, на жаль, майже вдвічівищий. Серед основних причин нещасних випадків в Україні є такі: неза-довільна підготовка робітників і роботодавців з питань охорони праці;відсутність належного контролю за станом безпеки та виконанням вста-новлених норм на робочих місцях; недостатнє забезпечення працюючихзасобами індивідуального захисту; повільне впровадження заходів та за-собів колективної безпеки на підприємствах; спрацьованість знарядь ви-робництва.

Впровадженню у виробничий процес основного принципу політикидержави щодо охорони життя і здоров'я працюючих, створенню безпеч-них умов праці на підприємствах перешкоджають такі фактори, як трива-ла економічна криза, тіньова економіка, корумпованість чиновників і без-відповідальність окремих роботодавців. Відсутність на багатьох підпри-ємствах висококваліфікованих фахівців з охорони праці також не сприяєпозитивним зрушенням у справі охорони праці.

Покращенню стану охорони праці на виробництві значною міроюсприятиме впровадження у навчальний процес вищих закладів освіти, ко-леджів і технікумів дисципліни «Охорона праці», яка має на меті форму-вання у майбутніх фахівців необхідного рівня знань і вмінь з правових таорганізаційних питань охорони та гігієни праці, виробничої санітарії,техніки безпеки, пожежної безпеки, а також активної позиції щодо прак-тичної реалізації принципу пріоритетності життя та здоров'я людини що-до результатів виробничої діяльності.

Для більш ефективної реалізації навчальної програми з дисципліни«Охорона праці» при підготовці висококваліфікованих фахівців у вищихзакладах освіти соціально-гуманітарної та правової спрямованості і ство-рений даний посібник.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми, затвер-дженої Міністерством освіти і науки України. При його підготовці буввикористаний досвід викладання курсу «Охорона праці. Охорона праці угалузі» у Дніпропетровському державному університеті внутрішніхсправ.

Щиро дякуємо рецензентам - професорам А.С. Бєлікову таК.В. Антонову, доценту П.Я. Мінці - за цінні поради та зауваження, а та-кож висловлюємо глибоку вдячність усім, хто допомагав готувати руко-пис і видавати посібник.

Автори будуть вдячні за висловлені зауваження і побажання щодопокращення змісту посібника, послідовності викладення матеріалу таякості його оформлення.

Розділ 1.

ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІЯК НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛНИ