2.2.3.8. Комісія з питань охорони праці на підприємстві

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб рішеннямтрудового колективу може створюватись комісія з питань охорони праці.Комісія складається з представників власника, профспілки, спеціалістів зохорони праці тощо. Рішення комісії мають дорадчо-рекомендаційнийхарактер.

Загальні збори (конференція) трудового колективу затверджуютьПоложення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке розро-бляється за участю сторін на основі Типового положення.

Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю, між-галузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці, Поло-женням про комісію з питань охорони праці підприємства.

Основними завданнями комісії є:

захист законних прав та інтересів працівників у сфері праці;

підготовка рекомендацій власнику та працівникам щодо профіла-ктики травматизму, професійних захворювань, практичної реалізаціїдержавної політики з охорони праці на підприємстві;

вироблення пропозицій щодо внесення до колективного договоруокремих питань з охорони праці та ін.

Комісія має право:

порушувати питання до власника, профспілки щодо регулюваннявідносин у трудовому колективі у сфері охорони праці та розробляти уз-годжені рішення з конкретних питань праці;

одержувати від служб підприємства необхідну інформацію з пи-тань охорони праці;

здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з пи-тань охорони праці, аналізувати стан умов і безпеки праці, виконаннявідповідних програм і колективного договору;

вільного доступу на всі дільниці виробництва та обговорення зпрацюючими питань охорони праці.

Комісія може брати участь у розв'язанні конфліктів, пов'язаних зохороною праці, у розслідуванні нещасних випадків, в обговоренні пи-тань охорони праці з власником, профспілкою.

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадськихзасадах.