2.2.4. Навчання та інструктажі з питань охорони праці

магниевый скраб beletage

Згідно зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» усі працівникипри прийнятті на роботу й у процесі роботи проходять на підприємстві ін-структаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної до-помоги потерпілим у разі нещасних випадків, з правил поведінки в аварій-ній ситуації згідно з Типовим положенням про порядок проведеннянавчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з під-вищеною небезпекою затвердженою наказом Держнаглядохоронпраці від26.01.2005 р. № 15.

До кола обов'язків власника підприємства входить організація на-вчання, перевірка знань і проведення інструктажу з питань охорони працідля всіх працівників при прийнятті на роботу й у процесі роботи, в томучислі й у випадках переведення працівника на іншу роботу на тому жпідприємстві.

На підприємствах на основі цього Типового положення й з урахуван-ням специфіки виробництва та вимог галузевих нормативних актів проохорону праці розробляються і затверджуються їх власниками відповідніположення підприємств та щорічні плани-графіки навчання і перевіркизнань працівників з охорони праці, з якими усі вони мають бути ознайом-лені. Відповідальність за організацію цієї роботи на підприємстві покла-дається на його власника, а у структурних підрозділах - на керівників цихпідрозділів.

Контроль за своєчасним проведенням цих заходів здійснює службаохорони праці або працівник, на якого покладені ці обов'язки власникомпідприємства.