2.2.4.1. Навчання з питань охорони праці

Навчання з питань охорони праці - це навчання працівників, учнів,курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і на-вичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праціпрацівників під час підготовки, перепідготовки, здобуття нової професії,підвищення кваліфікації на виробництві здійснює служба охорони праціабо інші спеціалісти, яким доручена ця робота. У відповідних навчальнихпрограмах має передбачатися теоретичне та практичне навчання.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там,де є потреба у професійному доборі, повинні проходити попереднє спеці-альне навчання і не рідше ніж один раз на рік - перевірку знань відповід-них нормативних актів про охорону праці. Перелік таких робіт затвер-джується Держгірпромнаглядом.

Підготовка працівників для робіт з підвищеною небезпекою та праців-ників, зайнятих на роботах, що потребують професійного добору згідно зПереліком, затвердженим спільним Наказом МОЗ України та Держнагля-дохоронпраці від 23 вересня 1994 р. № 263/121, включаючи і роботи щодообслуговування електроустановок, вантажопідіймальних кранів та посудин,що працюють під тиском, газового господарства, проведення підривних ро-біт тощо, проводиться тільки у навчальних закладах.

У подальшому на виробництві працівники мають проходити попере-днє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці залеж-но від специфіки виробництва й з урахуванням вимог норм та правилбезпеки праці для конкретних робіт з підвищеною небезпекою, але не рі-дше одного разу на рік. Такому навчанню і перевірці знань підлягають усіпрацівники, включаючи інженерно-технічних працівників, зайнятих навищезазначених роботах. Працівник, який має перерву в роботі за профе-сією більше одного року, проходить навчання і перевірку знань заново.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожеж-ною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожеж-но - технічний мінімум). Працівники зайняті на роботах з підвищеноюпожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відпо-відних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до почат-ку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) прохо-дять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Посадові особи відповідно до Переліку посад, затвердженого Нака-зом Держнаглядохоронпраці, до початку виконання своїх обов'язків і пе-ріодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань зпитань охорони праці.

Перевірка знань працівників з правил безпеки та інших питань охо-рони праці проводяться за тими нормативними актами, що регламенту-ють безпеку, забезпечення та додержання вимог, які входять до їх служ-бових або трудових обов'язків. При цьому керівний склад центральних імісцевих органів державної виконавчої влади, об'єднань підприємств, ке-рівники структурних підрозділів, які організовують виробничий процес,спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань цихорганів, а також викладачі охорони праці вищих навчальних закладівпроходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Науко-во-інформаційному та навчальному центрі Держгірпромнагляду.

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на підпри-ємстві створюється постійно діюча комісія під головуванням керівникаабо заступника керівника підприємства. До складу комісії входять спеці-алісти служб охорони праці, юридичної служби та інших виробничо-технічних підрозділів, а також представники органів Держгірпромнагля-ду і керівного органу профспілкової організації, уповноважені наймани-ми працівниками особи, страхові експерти з охорони праці, Фонду соціа-льного страхування від нещасних випадків та професійних захворюваньУкраїни. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим положен-ням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань хрони праці.

Працівникам, які при перевірці знань показали задовільні результати,видаються посвідчення. Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання,інструктажі і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі не-задовільної атестації протягом місяця проводиться повторна перевірказнань. Термін збереження протоколів перевірки знань з питань охоронипраці не менше 5 років.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фа-хівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника наіншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додатко-вих знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підпри-ємств, де стався нещасний випадок(професійне отруєння) груповий або ізсмертельним наслідком, повинні протягом місяця пройти позачергове на-вчання і перевірку знань з питань охорони праці в порядку, встановлено-му Типовим положенням, якщо комісією з розслідування встановленофакт порушення ними вимог нормативно - правових актів з охорони пра-ці.

Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у формі семінарів.

Навчання з охорони праці здійснюється на всіх підприємствах, вустановах, навчальних закладах незалежно від форми власності (ст. 18Закону).

Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих на-вчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освітивід 02.12.98 № 420 „Про вдосконалення навчання з охорони праці й без-пеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України", а саме: предмета„охорона праці"(професійно-технічні навчальні заклади), навчальних ди-сциплін „основи охорони праці" (вищі навчальні заклади), „охорона праців галузі" (вищі навчальні заклади), проводиться за типовими навчальни-ми планами і програмами з цього предмета і навчальних дисциплін, якізатверджуються спеціально вповноваженим центральним органом вико-навчої влади в галузі освіти і науки за погодженням із спеціально впов-новаженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охоро-ною праці. Окремі питання (розділи) з охорони праці маютьпередбачатися у навчальних програмах загально технічних і спеціальнихдисциплін.