2.2.4.2. Інструктажі з питань охорони праці

магниевый скраб beletage

Інструктажі з питань охорони праці за характером і часом проведен-ня поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та ці-льовий. На прохання працівника може бути проведений додатковий ін-структаж.

Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасовуроботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство іберуть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують іншіроботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для прохо-дження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охоронипраці або іншим фахівцем відповідно до наказу(розпорядження) по під-приємству, який в установленому Типовим положенням порядку прой-шов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або вприміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучас-них технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників запрограмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особли-востей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуютьсякерівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі ре-єстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігаєтьсяслужбою охорони праці або працівником, що відповідає за проведеннявступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на ро-боту.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосеред-ньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до фі-зичної особи, яка використовує найману працю;

який переводиться з одного структурного підрозділу підприємствадо іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосе-редню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуальноабо з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями зохорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуа-льно з окремим працівником або групою працівників, які виконують од-нотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інстру-ктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно-правовими актами з охорони праці, які діють у галузі, або роботодавцем(фізичною особою, яка використовує найману працю) з урахуванням кон-кретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочомумісці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правовихактів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устатку-вання, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та іншихфакторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів зохорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарнихднів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60днів.

Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами, слуха-чами проводиться під час проведення трудового і професійного навчанняпри порушеннях ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці,що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремимпрацівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапла-нового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежновід причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

при ліквідації аварії або стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства, оформ-люються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим праців-ником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу ви-значаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі прово-дить безпосередній керівник робіт(начальник структурного підрозділу)або фізична особа, яка використовує найману працю. Вони завершуютьсяперевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою техніч-них засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів пра-ці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок що-до безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапла-нового інструктажів, протягом 10 днів додатково проводяться інструктажі повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового ін-структажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірказнань при цьому не дозволяється.

Про проведення первинного, повторного, позапланового і цільовогоінструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка проводила інструктаж,уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праціна робочому місці. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бу-ти пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску,цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску, а в журналіреєстрації інструктажів - не обов'язково.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повтор-ного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку мо-жуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких непов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів,устаткування, застосуванням приладів та інструментів, збереженням абопереробкою сировини, матеріалів тощо.

Тематика та порядок проведення інструктажів з питань охорони пра-ці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час трудового і професій-ного навчання у навчальних закладах визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.