2.2.5. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи : Охорона праці : B-ko.com : Книги для студентів

2.2.5. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

Стажування - набуття особою практичного досвіду виконання виро-бничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства після теоре-тичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім кері-вництвом досвідченого фахівця.

Дублювання - самостійне виконання працівником(дублером) профе-сійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого праців-ника з обов'язковим проходженням протиаварійного і протипожежноготренувань.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажу-вання(дублювання), а також тривалість стажування(дублювання) визна-чаються керівником підприємства відповідно до нормативно-правовихактів з охорони праці. Тривалість стажування (дублювання) залежить відстажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструк-тажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керів-ництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажуванняпротягом не менше 2-15 змін або дублювання протягом не менше шестизмін. Стажування або дублювання проводиться, як правило, під час про-фесійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекоюу випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони пра-ці.

Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом. У наказівизначається тривалість стажування (дублювання) та вказується прізвищепрацівника, відповідального за проведення стажування (дублювання).

Керівнику надається право своїм наказом звільняти від проходженнястажування (дублювання) працівника, який має стаж роботи за відповід-ною професією не менше 3 років або проводиться з одного підрозділу доіншого, де характер роботи та тип обладнання, на якому він працювати-ме, не змінюються.

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкрет-ної професії, які розробляються на підприємстві відповідно до функціо-нальних обов'язків працівника, і затверджуються керівником підприємс-тва(структурного підрозділу). Воно здійснюється на робочих місцяхсвого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі ста-жування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, хара-ктером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються фу-нкціональними обов'язками цих працівників.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен: закріпитизнання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання,технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

Оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у норма-льних і аварійних умовах;

Засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання таметоди безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог безпе-ки праці.

Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних ре-зультатах перевірки знань з питань охорони праці нака-зом(розпорядженням) керівника підприємства або керівника структурно-го підрозділу працівник допускається до самостійної роботи, про щоробиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випа-дку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичкамичи отримав незадовільну оцінку з проти аварійних та протипожежнихтренувань, то стажування(дублювання) новим наказом може бути продо-вжено на термін не більше двох змін.