2.2.6. Професійний добір та його медичне забезпечення

Під професійним добором розуміють систему заходів, які забезпечу-ють відбір осіб, здатних за своїми фізичними, фізіологічними, психологіч-ними та антропометричними даними до участі в тому чи іншому видітрудової діяльності, адекватно реагувати на дію факторів середовища івиробничого процесу, проявляти високий рівень працездатності.

Проблема професійного добору нині набула особливої гостроти узв'язку з прискоренням суспільного прогресу, змінами соціального, еко-номічного і технічного укладу життя, ускладненням виробництва. Всі цічинники висувають підвищені вимоги до різних сторін нервово-психічноїдіяльності людини - швидкості реакції, стійкості уваги, оптимальної ко-ординації рухів, вміння швидко орієнтуватись у складних обставинах ізнаходити вірне рішення, що є запорукою безпеки праці. У зв'язку з циму багатьох випадках під час вступу на роботу проводяться медичні огляди

(ст. 17 Закону України «Про охорону праці»).

Роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансуваннята організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) іперіодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівни-ків, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечнимиумовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічногообов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатамиперіодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен за-безпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здо-ров'я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавствомза відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я праців-ника. Порядок проведення медичного огляду визначається МОЗ Україниза узгодженням з Дергірпромнаглядом.

Професійний добір здійснюється на підставі наказу Держнаглядохо-ронпраці (нині - Держпромгірнагляд) від 23 вересня 1994 р. про затвер-дження Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі.

Періодичність проведення медичних оглядів регламентується умова-ми праці, впливом шкідливих і необхідних факторів на працюючого. На-приклад, при перевищенні допустимого рівня шуму на 10 дБ огляд про-водиться один раз на три роки; при перевищенні на 11-20 дБ - один разна два роки, а при перевищенні понад 20 дБ - один раз на рік.

Працівники ОВС проходять обов'язковий медичний огляд щорічно.

2.2.7. Державний нагляд і громадський контрольза охороною праці

Для дотримання законодавчих та нормативних актів на підприємст-вах, контролю за їх виконанням створено систему державного нагляду ігромадського контролю за охороною праці (ст. 38-41 Закону).